Tôi muốn biết phương pháp viết bảng kiểm điểm đảng viên thời điểm cuối năm 2022 như thế nào? download về phiên bản kiểm điểm đảng viên năm 2022 mẫu 02? – câu hỏi của anh Hoài (Quãng Nam)
*
Nội dung bao gồm

Bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2022 mẫu mã 02 mới nhất?

Hiện nay, bảng kiểm điểm cá thể đảng viên được triển khai theo mẫu mã 02-HD KĐ.ĐG 2019 phát hành kèm theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ lãnh đạo, cai quản các cấp.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm giáo viên cuối năm

Tải về mẫu bản kiểm điểm cá thể đảng viên năm 2022 tại đây.

*

Cách viết bản kiểm điểm đảng viên (Hình từ Internet)

Cách viết phiên bản kiểm điểm cá thể đảng viên cuối năm 2022

mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..

Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

….., ngày … mon … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: 2022

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………...

Chi bộ: ………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về bốn tưởng chủ yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về bốn tưởng bao gồm trị: trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng tp hcm và mặt đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong phòng nước; việc học tập những nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan bí quyết mạng.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: tác dụng học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính chi phí phong, gương mẫu của fan đảng viên với quan hệ mật thiết với nhân dân; lòng tin cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế khuyết điểm và tranh đấu với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức chế tạo địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ lại gìn đoàn kết nội bộ.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành sự phân công của tổ chức; tiến hành quy định về số đông điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, solo vị; những nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng góp đảng phí theo quy định; gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối contact với đưa ra ủy, đảng ủy cửa hàng nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Xem thêm:

- Về tác phong, lề lối làm cho việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; phương thức làm vấn đề khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; lòng tin hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

- việc đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân: (Liên hệ với các biểu lộ như: Dân chủ hình thức,…).

Tự reviews về lever thực hiện:

□ Xuất dung nhan x tốt □ mức độ vừa phải □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo chính sách (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể): triển khai theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí tổn đầy đủ;…

- kết quả thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao vào năm: dứt tốt trách nhiệm được giao;…

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang đến kết quả, hạn chế, lỗi ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự reviews về lever thực hiện:

□ Xuất dung nhan x giỏi □ trung bình □ Kém

3. Bài toán thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm: Cố rứa học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, lời khuyên kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 câu chữ nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong số cuộc họp chi bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa bố trí thời gian phải chăng giữa công việc, học tập tập, nghiên cứu,…

III. Hiệu quả khắc phục hầu hết hạn chế, khuyết điểm đã có cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được xung khắc phục; sẽ khắc phục, nút độ tương khắc phục; chưa được khắc phục); phần đa khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x xuất sắc □ trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được lưu ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, khẳng định trách nhiệm của cá nhân đối cùng với từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm.

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá thể đối với phần lớn hạn chế, yếu điểm của cộng đồng (nếu có)

VI. Phương hướng, phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ xong xuôi xuất dung nhan nhiệm vụ

x xong xuôi tốt nhiệm vụ

□ dứt nhiệm vụ

□ Không xong nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ kết thúc xuất sắc nhiệm vụ

x xong xuôi tốt nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□ Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- nhấn xét, review của tín đồ quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

- nút xếp loại chất lượng công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- dìm xét, reviews của chi ủy:…………………

- chi bộ khuyến nghị xếp các loại mức hóa học lượng:.....................

T/M đưa ra ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên)

- Đảng ủy, bỏ ra ủy cửa hàng xếp một số loại mức chất lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

Ai đề nghị làm phiên bản kiểm điểm cá thể đảng viên?

Theo khuyên bảo 21-HD/BTCTW, đối tượng phải làm kiểm điểm cá thể là đảng viên vào toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ nghỉ ngơi đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp cho ủy vẫn cần đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng.