Mẫu Biên Bản Bàn Giao Lớp Chủ Nhiệm, Biên BảN BàN Giao Lớp Năm HọC 2015

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021 gồm 4 mẫu, được lập ra vào dịp cuối năm học, nhằm tổng kết lại chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh trong suốt một năm học vừa qua. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi 4 mẫu biên bản bàn giao chất lượng giáo dục trong bài viết dưới đây:

PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG………..

Đang xem: Biên bản bàn giao lớp chủ nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCNĂM HỌC…………

Họ và tên giáo viên:………………………..

Dạy lớp:…………… Năm vào ngành:………………

Nhiệm vụ được giao:………………………….

Họ và tên giáo viên nhận bàn giao:…………………………

* NỘI DUNG BÀN GIAO

I- TÌNH HÌNH HỌC SINH

Sĩ số:…………..Nam:…………Nữ……….

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1) Đánh giá định kì về học tập

MÔN SĨ SỐ TỪ 5 ĐIỂM ĐẾN 10 ĐIỂM DƯỚI 5 ĐIỂM
(CHƯA HOÀN THÀNH)
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH
SL % SL % SL %
TIẾNG VIỆT
TOÁN
ANH VĂN
TIN HỌC
THỂ DỤC
MỸ THUẬT
ÂM NHẠC
THỦ CÔNG
ĐẠO ĐỨC
TNXH

2) Đánh giá định kì về năng lực

Tốt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Đạt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Cần cố gắng: ………. Tỉ lệ:……….%
3) Đánh giá định kì về phẩm chất
Tốt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Đạt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Cần cố gắng: ………. Tỉ lệ:……….%

4) Nội dung khác

– Số học sinh học Hòa nhập: ………..

– Quá trình học tập từng môn học (Nêu những điểm nổi bật và còn hạn chế)………….

– Mức độ hình thành và phát triển năng lực (Nêu những điểm nổi bật và còn hạn chế)…………..

– Quan hệ giao tiếp với bạn bè và người xung quanh lực ( Nêu những điểm nổi bật và còn hạn chế)……………….

III- KẾT LUẬN

Học sinh phổ thông

– Hoàn thành chương trình lớp …..; Được lên lớp…..: ………. Tỉ lệ:………..%

– Lên lớp thẳng:…………….

– Kiểm tra lại:………

– Khen thưởng

Xuất sắc: …………..Tiến bộ: …………..

IV- ĐỀ NGHỊ (nếu có):

Biên bản kết thúc lúc ………..ngày………tháng………năm……

Giáo viên bàn giao

Giao viên nhận bàn giao

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…………….TRƯỜNG TH………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng….. năm…….

BIÊN BẢNBàn giao chất lượng giáo dục học sinh năm học…………——————-

Thời gian bắt đầu …… giờ ….. phút ngày …. tháng ….. năm …..

Địa điểm: Trường Tiểu học……………………………………..

Thành phần tham dự:

1. Ông: ………………………………….. – Hiệu trưởng

2. Bà: ………………………………….. – Phó Hiệu trưởng

3. Ông (Bà):…………………………………………..- Bên bàn giao

4. Ông (Bà):……………………………………………- Bên nhận bàn giao

Nội dung:

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ ………………………. về việc Hướng dẫn tổ chức ra đề, coi, chấm bài kiểm tra cuối năm và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra cuối năm học………. Chúng tôi tiến hành lập biên bản bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp…. năm học……. với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình chung của lớp:

1. Tổng số: Số lượng HS: …….; Nữ: …..; Dân tộc: …..; Nữ DT: ……;

HS khuyết tật học hoà nhập: …………..; HS thuộc diện chính sách: …………;

2. Độ tuổi: 6 tuổi: …..; 7 tuổi: …..; 8 tuổi: …..; 9 tuổi: …..; 10 tuổi: …..;

II. Bàn giao chất lượng giáo dục học sinh:

1. Hồ sơ đánh giá học sinh:

Học bạ: Gồm: …… bộ/….. HS

Bảng tổng hợp chất lượng cuối năm.

Xem thêm: New Hướng Dẫn Sử Dụng Avast Free Antivirus 2016, Tải Về Phần Mềm Free Antivirus

2. Thông tin cần thiết

TT Họ và tên Nơi ở Khuyết tật Diện Chính sách Nhận xét về những điểm nổi bật, hạn chế của học sinh
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3. Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh (Kèm theo bảng tổng hợp chất lượng)

Biên bản này lập thành 3 bản (nhà trường, người nhận, người giao), mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Các thành phần ký và ghi rõ họ tên:

HIỆU TRƯỞNG

………………………

PHÒNG GD&ĐT………TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢNBÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC ………

* Thời gian: …………… giờ ……………phút, ngày ……………tháng ……………năm…………

* Địa điểm: Tại văn phòng trường ………………..

* Thành phần tham dự :

Đại diện nhà trường có :

+ Đ/c ……….. – Phó Hiệu trưởng

+ Đ/c ……………. – CTCĐ trường

+ Đ/c………………..– TPT đội

– Đại diện tổ chuyên môn có:

+ Đ/c:……………………………………………………………………………………………………………………….

– Hai giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên cùng dạy trong lớp.

1. Đ/c………………………………………………………- GVCN lớp … năm học ………….

2. Đ/c………………………………………………………………………………..- GV nhận lớp năm học …

3. Đ/c……………………………………………………………………………………. – GV dạy Môn Âm nhạc

4. Đ/c …………………………………………………………………………………….- GV dạy môn Thể dục

5. Đ/c ……………………………………………………………………………………. – GV dạy môn Mĩ thuật

6. Đ/c ………………………………………………………………………………….. – GV dạy môn Tiếng Anh

7. Đ/c ……………………………………………………………………………………. – GV dạy môn Tin học

8. Đ/c …………………………………………………………………………………….- GV dạy buổi 2

Hôm nay Ban Giám hiệu tiến hành họp giáo viên để xét học sinh hoàn thành chương lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học và tổ chức bàn giao kết quả giáo dục lớp ……… năm học …………. lên lớp ………năm học ………….

* Nội dung bàn giao cụ thể như sau:

1. Bàn giao số lượng học sinh

Tổng số HS : …………… em.

+ Nữ : ……………em.

+ Nam: ……………em

+ Dân tộc: ………………..em (Nữ dân tộc: ………………………..)

+ Khuyết tật: ………………..em (tật gì? ………………).

+ Hộ nghèo: ……………..em

+ Cận nghèo: ………………………..

+ H/c éo le: ……………em

2. Bàn giao chất lượng giáo dục

+ Chất lượng bài kiểm tra cuối năm

Môn học Điểm 9 – 10 Điểm 7 – 8 Điểm 5 -6 Điểm dưới 5
SL % SL % SL % SL %
Tiếng Việt
Toán
Khoa học
Sử – Địa
Tin học
Tiếng Anh

+ Chất lượng các môn học

Môn học HTT HT CHT Ghi chú
SL % SL % SL %
Tiếng Việt
Toán
TNXH (Khoa học)
Sử – Địa
Tin học
Tiếng Anh
Đạo đức
Kĩ thuật (Thủ công)
Thể dục
Âm nhạc
Mĩ thuật

+ Chất lượng về sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất.

Tổng số HS Tốt Đạt Cần cố gắng Ghi chú
SL % SL % SL %

– Hoàn thành chương trình lớp học: ……………………..em = …………… %

– Chưa hoàn thành chương trình lớp học cần bồi dưỡng trong hè: ……… em = …………… %

– Số học sinh được khen: ……..………… em = ……………%

Trong đó:

+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: …………………………em.

+ Học sinh có thành tích đột xuất: ……………………………………………em.

* Cụ thể:

STT Họ và tên Nội dung khen Ghi chú

Trên đây là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ………, năm học ………….được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng giáo dục cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới trong năm học ……….và đã được sự thống nhất giữa giữa các bên: BGH nhà trường, giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp, GV cùng dạy, Tổ chuyên môn, Công đoàn, Đội.

Biên bản kết thúc vào lúc …………… giờ…………… phút, cùng ngày. Biên bản này được lập thành 4 bản: GV nhận lớp giữ 1 bản; GV bàn giao lớp giữ 1 bản; Tổ chuyên môn giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản.

………….., ngày………… tháng……… năm ……

Đại diện nhà trường(Kí, ghi rõ họ và tên)

Đại diện tổ chuyên môn(Kí, ghi rõ họ và tên)

PHÒNG GD&ĐT ……………….TRƯỜNG ………………………

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm …….

BIÊN BẢNBàn giao chất lượng giáo dục

Thời gian bắt đầu lúc: 8 giờ, ngày … tháng … năm………

Địa điểm: Phòng truyền thống, trường ………………………………………..

Thành phần tham dự:

Bà ……………………………………, Hiệu trưởng, chủ tọaÔng ………………………………….., P. Hiệu trưởngBà ……………………………………, Văn thư – thủ quỹ, thư kí;Ông ……………………………………, tổng phụ trách đội;Ông, bà ………………………………..GVCN lớp……………….

Nội dung:

a) Chất lượng hai mặt giáo dục đầu năm học………….

Tổng số học sinh giao đầu năm: ……..HS.

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

b) Chỉ tiêu kết quả hai mặt giáo dục đạt được cuối năm …………

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Copy Giữ Nguyên Giá Trị Trong Excel Trên Windows, Macos Có Video

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

Tôi xin cam kết với Lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túc và phấn đấu đạt kết quả đề ra.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *