*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 200 - Mẫu02-TSCĐ và mẫu mã biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo Thông tứ 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là xác thực việc thanh lý TSCĐ với làm địa thế căn cứ để ghi giảm TSCĐ bên trên sổ kế toán.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thanh lý tscđ

TSCĐ thanh lý là mọi TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, phần nhiều TSCĐ không tân tiến về kỹ thuật hoặc không tương xứng với yêu ước sản xuất, gớm doanh. Khi bao gồm TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp cần ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có trọng trách tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ làm chủ tài thiết yếu và lập “Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ" theo mẫu mã quy định. Biên bạn dạng được lập thành 2 bản, 1 bạn dạng chuyển mang lại phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

căn cứ vào Biên phiên bản thanh lý và các chứng từ bỏ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... Kế toán tài chính ghi sổ như trường hòa hợp nhượng bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông bốn 200/2014/TT-BTC)

1. Chủng loại Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. Tháng….. Năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Xem thêm:

Căn cứ quyết định số: ….….….…. Ngày…. Tháng…. Năm…. Của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về câu hỏi thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Triển khai thanh lý TSCĐ:

- Tên, cam kết mã hiệu, qui bí quyết (cấp hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước chế tạo (xây dựng).......................................................................

- Năm sản xuất..........................................................................................

- Năm chuyển vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên giá TSCĐ...............................................................................

- quý hiếm hao mòn vẫn trích đến thời điểm thanh lý..................................

- giá chỉ trị sót lại của TSCĐ........................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. Tháng…… năm……Trưởng Ban thanh lý(Ký, họ tên)

IV. Tác dụng thanh lý TSCĐ:

- giá thành thanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bởi chữ)..........................

- quý hiếm thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu mã Biên phiên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tứ 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... Năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cứ đưa ra quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... Của ...........................................................................................Về việc thanh lý gia tài cố định.I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Thực hiện thanh lý TSCĐ:- Tên, cam kết mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước cung cấp (xây dựng)..................................................................- Năm thêm vào .........................................................................................- Năm chính thức đi vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên giá chỉ TSCĐ ................................................................................- cực hiếm hao mòn đã trích đến thời khắc thanh lý.............................................- giá bán trị sót lại của TSCĐ...........................................................III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:- túi tiền thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................- giá chỉ trị thu hồi :..............................................(viết bởi chữ) ........................- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế toán trưởng
(Ký, chúng ta tên, đóng dấu) (Ký, chúng ta tên)