Đơn Xin Thôi Học Và Rút Hồ Sơ Đơn Đề Nghị Rút Hồ Sơ Dành Cho Sinh Viên

Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ được viết theo mẫu chuẩn và được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường cũng như Phòng Quản lý đào tạo nơi sinh viên đang theo học. Trong đơn, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, tên lớp, khoa và hệ đào tạo. Tiếp theo, trình bày nguyện vọng muốn thôi học và rút lại hồ sơ sinh viên gốc đang được lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo của trường kèm theo lý do xin thôi học.

Đang xem: đơn xin thôi học và rút hồ sơ

1. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC và rút hồ sơ sinh viên

Kính gửi:

– Ban giám hiệu Trường Đại học ………….

– Phòng Công tác học sinh sinh viên

– Phòng ban chức năng.

Tôi tên là:. … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số sinh viên :. . . . . . . . . . .

Ngày sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hộ khẩu thường trú :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện đang học lớp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa : . . . . . . . . …………………………

Hệ Đào tạo :……………………………………….Ngành :…………………………….

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu và các phòng ban chức năng cho phép tôi được thôi học và rút hồ sơ sinh viên tại Trường Đại học CNTT&TT kể từ Học kỳ . . . . năm học ………………..

Lý do thôi học:……………………………………………………………………………………………………….

Rất mong được sự chấp thuận của quý thầy cô.

…………., ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . .

Ý kiến của phụ huynh

(ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương Xác nhận giáo viên chủ nhiệm

2. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi

– BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC………………..

– PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tôi tên:…………………………………………………….. Ngày sinh:……………………………………

Hiện là sinh viên lớp:…………………………………… Mã số sinh viên:……………………………

Ngành học:……………………………………………….. Khoa:………………………………………….

Hệ đào tạo:……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban giám hiệu và Quý phòng xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi học và rút hồ sơ Sinh viên đang lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ liên quan đính kèm (nếu có):

– ………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm:

– ………………………………………………………………………………………………………………..

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, tôi xin chân thành cám ơn.

………., ngày…..tháng…..năm………….
Ý KIẾN CỦA PHÒNGQUẢN LÝ ĐÀO TẠO KÍNH ĐƠN

…………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC & RÚT HỒ SƠ

Tôi tên……………………………………………………… Ngày sinh:………………………………

Hiện là sinh viên lớp:…………………………………… Mã số sinh viên:………………………………

Ngành học:………………………………………………… Khoa:……………………………………………..

Hệ đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày hẹn:……………………………..BỘ PHẬN TIẾP SINH VIÊN……………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————————

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu trường ………………………

– Phòng Đào tạo;

– Ban Chủ nhiệm khoa …………………….

Tên em là: …………………………………………… Giới tính: ………………………………………

Ngày nhập học: ……………../…………./……………..

Số tiền đã đóng :

– Học phí : ……………………..(Bằng chữ: ………………………………………………………….)

– Lệ phí : ……………………….(Bằng chữ: ………………………………………………………….)

(Có các biên lai kèm theo)

Hiện đang học : Khóa …………… Lớp……………. Ngành …………………..Khóa……………

Hệ đào tạo ………………………..tại Trường………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa………………………………… cho phép em được thôi học và rút hồ sơ.

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn./.

……………., ngày…….tháng……năm……..

Xem thêm:

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH(Ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ tên)
Ý KIẾN CỦA KHOA(Ký và ghi rõ họ tên) PHÒNG ĐÀO TẠO(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mẫu này áp dụng cho sinh viên mới nhập học.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *