+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) cơ mà tại đó đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) chuẩn bị xếp các điểm xi theo đồ vật tự tăng vọt và lập bảng biến đổi thiên

+) dựa vào bảng trở thành thiên để kết luận khoảng đồng phát triển thành và nghịch đổi thay của hàm số bên trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, ví như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng đổi mới thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến hóa trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) với (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch trở thành trên (left( -7; 1 ight).)


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 12 bài 1

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng trở nên thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến đổi trên những khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch đổi mới trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) và (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải chi tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng đổi mới thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến đổi trên khoảng tầm (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch vươn lên là trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) cùng (left( frac23;+infty ight).)

upes2.edu.vn*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*

Xem thêm:*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp upes2.edu.vn
Cảm ơn bạn đã sử dụng upes2.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?