Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (Xb Năm 2008), Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập những vấn đề cơ bản về lịch sử các học thuyết kinh tế, Bộ môn Kinh tế chính trị tổ chức biên soạn lại cuốn giáo trình “Lịch sử các học thuyết kinh tế”. Giáo trình này biên soạn trên cơ sở kế thừa cuốn giáo trình xuất bản năm 2001 của trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, đồng thời có sự thay đỏi về kết cấu, chỉnh lý, bổ sung them một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu đào tạo, nghiên cứu trong điều kiện mới.

Giáo trình được biên soạn với sự nỗ lực của tập thể giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị – Học viện Tài chính do TS.Hà Quý Tình và Ths.Trần Hậu Hùng đồng chủ biên.

Tham gia biên soạn giáo trình gồm:

TS.Hà Quý Tình, biên soạn chương 1, 5, 9 và 11;

Ths.Trần Hậu Hùng, biên soạn chương 4, 8;

Ths.Vũ Thị Vinh, biên soạn chương 6, 10;

Ths.Đoàn Thị Hải, biên soạn chương 3;

Ths.Lưu Thị Hồng Việt, biên soạn chương 2;

Ths.Trương Văn Quý, biên soạn chương 7;

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

5

1.Đối tượng nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế

5

2.Phương pháp, mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế

9

Câu hỏi ôn tập

12

Chương 2:Những tư tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ nô lệ và phong kiến

13

1.Những tư tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ nô lệ

13

2.Những tư tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ hiện đại phong kiến

27

Câu hỏi ôn tập

33

Chương 3: Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trong thương và chủ nghĩa trọng nông

35

1.Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương

35

2.Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông

45

Câu hỏi ôn tập

68

Chương 4:Các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển

69

1.Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển

69

2.Nội dung các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển

71

Câu hỏi ôn tập

101

Chương 5:Học thuyết kinh tế của các đại biểu kinh tế chính trị tầm thường

103

1.Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của kinh tế chính trị tầm thường

103

2.Nội dung học thuyết kinh tế của các nhà kinh tế chính trị Tầm thường

106

Chương 6:Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng

121

1.Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng

121

2.Nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng

125

Câu hỏi ôn tập

135

Chương 7: Học thuyết kinh tế của Karl Marx

137

1.Điều kiện lịch sử hình thành chủ nghĩa Marx

137

2.Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế chính trị Marx

140

3.Công lao của Marx đóng góp cho Khoa kinh tế chính trị

150

4.V.I.Lênin bảo vệ và phát triển kinh tế chính trị Marx

155

Chương 8:Các học thuyết kinh tế cổ điển mới

161

1.Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của các học thuyết cổ điển mới

161

2.Nội dung các học thuyết cổ điển mới

164

Chương 9:Học thuyết kinh tế của John Maynad Keynes

177

1.Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm học thuyết kinh tế của J.Keynes

177

2.Những nội dung chủ yếu trong học thuyết kinh tế của J.Keynes

181

3.Sự phát triển học thuyết kinh tế J.Keynes và những hạn chế trong lý thuyết J.Keynes

193

Câu hỏi ôn tập

197

Chương 10: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới và trường phái chính hiện đại

199

1.Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới

199

2.Học thuyết kinh tế của P.A.Samuelson

208

3.Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *