Mẫu Giấy Chứng Nhận Tham Gia Tình Nguyện, Đơn Xin Xác Nhận Tham Gia Hoạt Động Tình Nguyện

Giấy chứng nhận tham gia công tác xã hội

Mẫu giấy xác nhận nội dung và số ngày tham gia công tác xã hội dành cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… đưa ra nội dung về người đã tham gia công tác xã hội và số ngày tham gia. Mời các bạn tham khảo.

Đang xem: Giấy chứng nhận tham gia tình nguyện

Mẫu đơn viết tay xin tham gia đội sinh viên tình nguyện

Đơn xin tình nguyện công tác

*

Mời các bạn tham khảo bản text của Giấy xác nhận nội dung và số ngày tham gia công tác xã hội:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬNNỘI DUNG VÀ SỐ NGÀY THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………..

Chứng nhận: Anh (Chị) ……………………………………………………………………………………………

Hiện nay đang là sinh viên tại Trường Đại học ……………………………………………………………..

Xem thêm: Tải Mẫu Giấy Chứng Nhận Dân Tộc Thiểu Số, Đơn Xin Xác Nhận Dân Tộc Thiểu Số

Khoa: ………………………………. Lớp: …………………….. Mã số sinh viên: ………………………….

Đã tham gia chương trình công tác xã hội: …………………………………………………………………

Do chúng tôi tổ chức.

Nội dung thực hiện và thành tích đạt được: ………………………………………………………………..

Xem thêm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Số ngày công tác xã hội sinh viên đã tham gia: ……………….. ngày

……………………………….., ngày…..tháng …..năm 20…..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *