Mẫu Đề Nghị Thanh Toán Tạm Ứng Theo Thông Tư 200 Và 133, Mẫu Giấy Thanh Toán Tạm Ứng: Mẫu 04

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 200 và 133,là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

Đang xem: Mẫu đề nghị thanh toán tạm ứng

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm…. Số:………………….Nợ:………………….

Xem thêm:

Có:…………………..

Xem thêm:

– Họ và tên người thanh toán:……………………………………………………………- Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………..- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I . Số tiền tạm ứng1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết2. Số tạm ứng kỳ này:– Phiếu chi số………… ngày……– Phiếu chi số………… ngày……– …II. Số tiền đã chi1. Chứng từ số………… ngày……2. …III. Chênh lệch1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)2. Chi quá số tạm ứng (II – I) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giám đốc(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Kế toán thanh toán(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

TẢI VỀ

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200:Tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:upes2.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)3. Cách lập GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNGGóc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán đế ghi.Mục 2: Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.- Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.- Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *