*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng quản lý dự án


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc------------

(Địa danh), ngày ….tháng …. Năm ….

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: …../(Năm)/….(Ký hiệu hợp đồng)

Về việc: tư vấn làm chủ dự án

 

CHO CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH VÀ HOẶC GÓI THẦU) SỐ …..

THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ……

 

GIỮA

 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ)

 

 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN)

 

 

MỤC LỤC

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ........................................................................

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG ...............................................

ĐIỀU 1. HỒ SƠ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN..........................................................

ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI................................................................................

ĐIỀU 3. MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC ...................................................................................

ĐIỀU 4. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN...........................................................

ĐIỀU 5. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (NẾU CÓ) ...........................................................

ĐIỀU 6. Cố gắng ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG ..............................................................

ĐIỀU 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG..............................................................................

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ chung CỦA PMC.......................................................

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ chung CỦA CHỦ ĐẦU TƯ.....................................................

ĐIỀU 10. NHÂN LỰC CỦA PMC ............................................................................................

ĐIỀU 11. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG................................................................

ĐIỀU 12. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.............................................................

ĐIỀU 13. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU...........................................................

ĐIỀU 14. VIỆC BẢO MẬT ......................................................................................................

ĐIỀU 15. BẢO HIỂM..............................................................................................................

ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG....................................................................................................

ĐIỀU 17. THƯỞNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG....................................................................

ĐIỀU 18. KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI................................................................

ĐIỀU 19. QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG.......................................................................................

ĐIỀU 20. ĐIỀU KHOẢN CHUNG..............................................................................................

 

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ mức sử dụng Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2005 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của cơ quan chính phủ hướng dẫn thi hành quy định đấu thầu và tuyển lựa Nhà thầu.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ tác dụng lựa chọn Nhà thầu tại văn phiên bản số (Quyết định số …)

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

MỞ ĐẦU

Hôm nay, ngày….tháng….năm…..tại (Địa danh)…………………………….., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (viết tắt là CĐT),

Tên giao dịch thanh toán …………………..

Đại diện (hoặc tín đồ được ủy quyền) là: ………….                            Chức vụ:………...

Tài khoản: ………………………..

Mã số thuế: ………………………..

E-mail: ……………………………..

là một bên

2. Tư vấn cai quản dự án (viết tắt là PMC):

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc fan được ủy quyền) là: ………..                              Chức vụ: …………….

Tài khoản: ………………………………………………..………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………….……………………..

E-mail: ……………………………..

là bên còn lại

Chủ đầu tư và nhà thầu được call riêng là Bên và gọi bình thường là Các Bên.

Các bên tại phía trên thống nhất thỏa thuận hợp tác như sau:

ĐIỀU 1. HỒ SƠ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

1.1. Hồ nước sơ hòa hợp đồng là phần tử không tách rời của hòa hợp đồng, bao gồm các địa thế căn cứ ký kết hợp đồng, lao lý và đk của đúng theo đồng này và những tài liệu sau:

1.1.1. Thông tin trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

1.1.2. Điều kiện riêng (nếu có): Phụ lục số…. ; Phụ lục số …. ; Phụ lục số …. ;

1.1.3. Đề xuất ở trong phòng thầu và tài liệu kèm theo;

1.1.4. Điều kiện tham chiếu (Phụ lục số … );

1.1.5. Các sửa đổi, bổ sung cập nhật bằng văn bản, biên bản đàm phán đúng theo đồng;

1.1.6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có), bảo hộ tiền tạm ứng và các bảo lãnh không giống (nếu có);

1.1.7. Những tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục bổ sung cập nhật trong quy trình thực hiện hợp đồng).

1.2. Máy tự ưu tiên của các tài liệu

Nguyên tắc gần như tài liệu cấu thành phải hợp đồng là quan khối hệ thống nhất giải thich cứu giúp cho nhau, tuy vậy nếu bao gồm điểm như thế nào không ví dụ hoặc ko thống độc nhất vô nhị thì các bên có trách nhiệm trao đổi cùng thống nhất. Ngôi trường hợp, các bên ko thống nhất được thì sản phẩm công nghệ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành đúng theo đồng để xử lý sự việc không thống nhất được pháp luật như sau (hoặc do những bên từ thỏa thuận):

1.2.1. Thông tin trúng thầu hoặc văn phiên bản chỉ định thầu;

1.2.2. Điều kiện riêng (nếu có): Phụ lục số … ; Phụ lục số … ; Phụ lục số …. ;

1.2.3. Các quy định và điều kiện này;

1.2.4. Đề xuất của nhà thầu cùng tài liệu kèm theo (Phụ lục số…. ;

1.2.5. Điều kiện tham chiếu (Phụ lục số …. ;

1.2.6. Những sửa đổi, bổ sung cập nhật bằng văn bản, biên bạn dạng đàm phán đúng theo đồng;

1.2.7. đảm bảo an toàn thực hiện phù hợp đồng, bảo hộ tiền tạm bợ ứng và các bảo lãnh khác (nếu có);

1.2.8. Những tài liệu không giống (các tư liệu – Phụ lục bổ sung cập nhật trong quy trình thực hiện phù hợp đồng).

ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI.

Các trường đoản cú và cụm từ (được quan niệm và diễn giải) sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây và được vận dụng cho hợp đồng này, trừ lúc ngữ cảnh đòi hỏi diễn tả rõ một chân thành và ý nghĩa khác

2.1. “Chủ đầu tư” là …. (tên thanh toán giao dịch Chủ đầu tư) như sẽ nói vào phần mở màn và những người dân có quyền thừa kế hợp pháp của Chủ đầu tư chi tiêu mà chưa phải là ngẫu nhiên đối tượng làm sao do người đó ủy quyền.

2.2. “Tư vấn quản lý dự án” là ……(tên trong phòng thầu trong solo dự thầu được Chủ đầu tư chấp thuận) như được nêu ngơi nghỉ phần mở màn và những người dân kế thừa hợp pháp của phòng thầu mà chưa hẳn là bất kỳ đối tượng như thế nào do bạn đó ủy quyền.

2.3. “Dự án” là dự án công trình … (tên dự án).

2.4. “Công trình” là các công trình …. (tên công trình) được tiến hành bởi nhà thầu thiết kế theo đúng theo đồng thi công đã cam kết kết.

2.5. “Hạng mục công trình” là một công trình lẻ tẻ được nêu trong đúng theo đồng (nếu có).

2.6. “Đại diện công ty đầu tư” là …. (người được Chủ chi tiêu nêu ra trong thích hợp đồng hoặc được hướng dẫn và chỉ định theo từng thời gian theo Điều …. Khoản … <Đại diện của nhà đầu tư>) với điều hành quá trình thay mặt mang lại Chủ đầu tư.

2.7. “Đại diện của PMC” là ….(người được PMC nêu ra trong hòa hợp đồng hoặc được PMC hướng dẫn và chỉ định theo Khoản 10.1 <Đại diện của PMC> với điều hành công việc thay mặt PMC.

2.8. “Hợp đồng” là phần 1, phần 2 và các tài liệu đương nhiên hợp đồng …. (theo vẻ ngoài tại Khoản 1.1 ).

2.9. Làm hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu mong của Chủ đầu tư là cục bộ tài liệu theo cách thức tại Phụ lục số … .

2.10. Làm hồ sơ Dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của PMC là làm hồ sơ kèm theo 1-1 dự thầu được ký vị PMC mà lại PMC đệ trình được chuyển vào trong hợp đồng theo luật pháp tại Phụ lục số … .

2.11. Mặt là Chủ chi tiêu hoặc PMC phụ thuộc vào ngữ cảnh.

2.12. “Ngày” trừ khi được nguyên tắc khác trong thích hợp đồng, “ngày” được gọi là ngày dương lịch cùng tháng được đọc là tháng dương lịch.

2.13. “Bất khả kháng” được khái niệm tại Điều ….

2.14. “Luật” là cục bộ hệ thống luật pháp của nước cộng hòa làng mạc Hội công ty nghĩa vn và những văn bạn dạng hướng dẫn gồm liên quan.

2.15. “Văn phiên bản chấp thuận” là thể hiện sự chấp thuận đồng ý chính thức của CĐT về ngẫu nhiên ghi nhớ hoặc thỏa thuận nào thân hai bên trong quá trình triển khai hợp đồng.

2.16. “Phụ lục phù hợp đồng” là phần đa trang hoàn hảo nhằm nắm rõ một văn bản trong hợp đồng, được gọi tên là Phụ luc của hợp đồng với là 1 phần không bóc tách rời của hòa hợp đồng.

2.17. “Công việc” được phát âm là các dịch vụ bởi vì PMC tiến hành theo luật tại Điều 3 .

ĐIỀU 3. MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC.

Chủ đầu tư đồng ý thuê và PMC chấp nhận nhận tiến hành các quá trình quản lý dự án công trình của dự án … (tên dự án) như sau:

- tổ chức triển khai lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư hoặc report kinh tế - kỹ thuật;

- Tổ chức tiến hành công tác đền bù giải phóng phương diện bằng, tái định cư thuộc nhiệm vụ của công ty đầu tư;

- tổ chức triển khai thi tuyển thi công kiến trúc;

- tổ chức thẩm định dự án công trình đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng mức vốn đầu tư;

- tổ chức triển khai thẩm tra kiến thiết kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự trù xây dựng công trình;

- tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu trong chuyển động xây dựng;

- Tổ chức làm chủ chất lượng, khối lượng, giai đoạn và cai quản chi phí sản xuất công trình;

- tổ chức triển khai đảm bảo an ninh và vệ sinh môi trường của công trình;

- tổ chức lập định mức, solo giá tạo ra công trình;

- tổ chức kiểm tra unique vật liệu, kiểm định quality công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự cân xứng về unique công trình;

- tổ chức triển khai nghiệm thu, thanh toán, quyết toán thích hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn chi tiêu xây dựng công trình;

- tổ chức nghiệm thu, chuyển giao công trình;

- Các công việc liên quan lại đến công tác làm việc khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;

- Tổ chức triển khai một số công việc quản lý khác.

(Nội dung Chủ đầu tư thuê tư vấn làm chủ dự án của từng dự án rõ ràng do những bên tự thỏa thuận)

PMC đảm bảo quản lý dự án công trình .. (tên dự án) đúng thiết kế, với chất lượng cao, cân nặng đầy đủ và chính xác, đúng tiến trình đã được duyệt; bảo vệ an toàn, dọn dẹp vệ sinh môi trường cùng phòng chống cháy, nổ; làm chủ dự án … (tên dự án) phù hợp với các qui định trong phòng nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa nước ta về xây dựng.

Phạm vi quá trình của PMC được biểu đạt nhưng không giới hạn trong Phụ lục số … bao gồm các các bước cụ thể sau:

- làm chủ việc thực hiện tất cả các thích hợp đồng xây dựng của những nhà thầu khác đã ký kết với chủ đầu tư;

- xem xét, kiểm tra quá trình do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ tiến hành dự án (nếu nên thiết) tuy thế phải tương xứng với tổng quá trình (tiến độ tổng thể) và các mốc quan trọng đặc biệt đã được duyệt;

- Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và thế rõ những quy trình triển khai dự án nhằm lập kế hoạch thống trị và kiểm soát điều hành dự án;

- Đánh giá bán các biến hóa liên quan cho thiết kế; thi công xây dựng; mua sắm vật tư, thiết bị, an ninh lao động, dọn dẹp và sắp xếp môi trường cùng phòng phòng cháy, nổ; chạy thử, nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao công trình; đào tao vận hành: khuyến nghị cho Chủ chi tiêu các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn các chuyển đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;

- góp Chủ chi tiêu lập với xem xét, nhận xét các tiêu chuẩn lựa lựa chọn nhà thầu;

- Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung ứng nhân lực, thiết bị của những nhà thầu;

- Theo dõi, đánh giá và report mức độ dứt tiến độ của những nhà thầu;

- báo cáo các khiếm khuyết, lờ lững các quá trình tiến độ triển khai của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này còn có biện pháp tương khắc phục cùng có biện pháp xác thực nhằm ngừng đúng quá trình đã khẳng định với chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của những nhà thầu gửi ra, PMC đánh giá và đưa ra những giải pháp theo ý kiến của chính mình nhằm xong xuôi dự án đúng planer đã đề ra;

- report tiến độ hàng ngày, mặt hàng tuần, các tháng hoặc bất chợt xuất theo yêu ước của nhà đầu tư, mỗi report bao gồm các nội dung chính: tình trạng tổng thể và toàn diện của dự án; khối lượng, unique của từng các bước đã triển khai và so sánh với planer đã đưa ra hoặc các hợp đồng sẽ ký; những vướng mắc và khuyến nghị biện pháp nhằm xử lý;

- Đánh giá chỉ tình hình chất lượng của dự án;

- tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và điều hành và kiểm soát tài liệu của dự án;

- Giúp công ty đầu tư quản lý rủi ro liên quan đến dự án.

- góp Chủ đầu tư chi tiêu kiểm tra, điều hành và quản lý tiến độ và quality của xây dựng theo đúng phù hợp đồng thi công xây dựng dự án công trình đã ký.

- Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các chuyển đổi hoặc phạt sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án.

- góp Chủ đầu tư xem xét, kiểm tra, điều hành và kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công;

- khẳng định những yếu tố chủ yếu tác động đến công tác xây cất xây dựng công trình;

- các công tác chuẩn bị công trường của những nhà thầu như: xây cất các dự án công trình tạm ship hàng thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường; kho kho bãi tập ship hàng thi công; hệ thống điện, nước tạm ship hàng thi công; hệ thống đường tạm, hàng rào tạm ship hàng thi công …)….;

- để mắt tới việc huy động lực lượng, trang thiết bị thiết bị xây cất của các nhà thầu;

- Biện pháp tổ chức triển khai thi công của phòng thầu;

- Tiến độ thi công của những nhà thầu;

- Kế hoạch quality công trình của nhà thầu;

- Kế hoạch đáp ứng vật tư, thiết bị của những nhà thầu;

- những kế hoạch khác giao hàng thi công công trình;

- góp Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, điều hành những nhà thầu, các nhà thầu tư vấn khác tham gia thực hiện dự án đảm bảo an toàn tiến độ, chất lượng, an toàn, dọn dẹp môi trường cùng phòng phòng cháy, nổ;

- coi xét, bình chọn và biên chép nhật cam kết công trình;

- xem xét, kiểm tra các tài liệu của những nhà thầu, các nhà hỗ trợ tư vấn khác theo đúng theo đồng đã ký kết kết với chủ đầu tư;

- Tổ chức, công ty trì các buổi họp giao ban tại công trường thi công và gia nhập các cuộc họp do Chủ đầu tư chi tiêu chủ trì;

- coi xét, đánh giá các report định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các report khác của những nhà thầu;

- triển khai việc để mắt tới và đánh giá các các bước phát sinh hoặc biến hóa so với kế hoạch, tài liệu đã được phê duyệt;

- tính toán và điều hành các nhà thầu triển khai các quá trình phù hợp với các mốc và những khoảng thời gian đặc biệt của dự án;

- thông tin cho Chủ đầu tư về tính vừa đủ của các quá trình trước khi tiến hành nghiệm thu;

- Lập và điều hành và quản lý kế hoạch thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu sát hoạch cho phù hợp với tổng tiến độ;

- kiểm soát kế hoạch và những điều kiện để triển khai việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu sát hoạch và bàn giao;

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc vấn đề lập và thực hiện các phương án nhằm đảm bảo công tác bình an lao động, dọn dẹp và sắp xếp môi trường cùng phòng phòng cháy, nổ của những nhà thầu;

- giúp Chủ đầu tư và người sử dụng công trình cố kỉnh và làm rõ cơ chế vận hành và các thao tác cần thiết liên quan đến quản lý công trình;

- kiểm tra kế hoạch đào tạo của các nhà thầu đào tạo;

- Điều hành quá trình đào chế tạo ra và chỉ dẫn vận hành;

- Kiểm tra, đo lường và thống kê việc chuyển giao technology của các nhà thầu;

ĐIỀU 4. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

4.1. Giá hợp đồng

- Giá thích hợp đồng được xác minh theo Phụ lục số … với số chi phí là: …….(Bằng chữ:…..)

- vào đó bao gồm chi tầm giá để thực hiện toàn bộ các các bước được thể lúc này Điều 3 với Điều 8 ;

- Những chi tiêu phát sinh theo Điều 6 .

4.2. Câu chữ của Giá hòa hợp đồng

Giá đúng theo đồng đang bao gồm:

- chi phí nhân công cho chuyên gia, ngân sách vật tư, đồ dùng liệu, sản phẩm công nghệ móc, bỏ ra phi quản lí lý, ngân sách khác, ngân sách bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp, các khoản thu nhập chịu thuế tính trước cùng thuế giá trị gia tăng, như được cụ thể tại phụ lục số

- đưa ra phí quan trọng cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau những cuộc họp, báo cáo;

- giá thành đi thực địa, chi tiêu đi lại khi tham gia vào quy trình nghiệm thu các giai đoạn tại hiện nay trường và nghiệm thu sát hoạch chạy thử, bàn giao;

- túi tiền mua tư liệu tham khảo ship hàng cho các bước tư vấn, ….

4.3. Nhất thời ứng

Thời gian chậm nhất là … ngày tính từ lúc ngày hòa hợp đồng có hiệu lực thực thi (hoặc dấn được đảm bảo an toàn tạm ứng theo Điều 5 Chủ đầu tư ứng trước mang đến PMC ….giá vừa lòng đồng tương ứng số chi phí là … (ĐVN).

- bởi chữ: …………

4.4. Tiến trình thanh toán

Việc giao dịch thanh toán hợp đồng tuân theo tiến độ giao dịch thanh toán như phụ lục số .. với những qui định rõ ràng như sau:

4.4.1. Trong khoảng ….ngày kể từ ngày cam kết biên phiên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng .. (tên khuôn khổ công trình), CĐT sẽ thanh toán giao dịch cho PMC là … giá thích hợp đồng vẫn ký.

4.4.2. Trong khoảng …ngày kể từ ngày cam kết biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng … (tên hạng mục dự án công trình tiếp theo), CĐT sẽ giao dịch tiếp mang lại PMC là …giá đúng theo đồng đang ký.

4.4.3. Trong tầm …ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, CĐT sẽ thanh toán tiếp cho Nhà thầu là …giá hòa hợp đồng đang ký;

4.4.4. Trong vòng ... Ngày kể từ ngày quyết toán đúng theo đồng được phê phê chuẩn Chủ đầu tư sẽ có tác dụng thủ tục giao dịch nốt ... Sót lại của Giá đúng theo đồng đã ký kết cho PMC.

4.5. Hồ sơ thanh toán: theo mức sử dụng tại phụ lục số … .

ĐIỀU 5. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (NẾU CÓ)

5.1. PMC bắt buộc nộp giấy bảo lãnh tạm ứng (nếu có) của ngân hàng tương đương với …giá trị của số tiền tạm thời ứng theo biểu mẫu mã như Phụ lục số … và đảm bảo an toàn này phải tất cả hiệu lực cho tới khi Chủ chi tiêu thu hồi hết tạm ứng (áp dụng đến trường đúng theo yêu cầu buộc phải có bảo đảm an toàn tạm ứng).

5.2. PMC đề xuất nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu có) của bank tương đương…giá hợp đồng theo đúng biểu mẫu mã trong phần Phụ lục kèm theo Hợp đồng này. Bank bảo lãnh là ngân hàng mà mức giá PMC tài năng khoản vận động tại đó. CĐT sẽ không còn thực hiện bất cứ một điều khoản thanh toán nào lúc chưa cảm nhận Giấy bảo lãnh hợp lệ ở trong phòng thầu.

5.3. PMC sẽ không được trả lại số tiền bảo lãnh trong trường hòa hợp PMC phủ nhận thực hiện phù hợp đồng đã ký kết kết.

5.4. Sau khi PMC thực hiện tương đối đầy đủ nghĩa vụ của chính bản thân mình theo vừa lòng đồng, CĐT sẽ có văn phiên bản gửi bank phát hành giấy bảo lãnh để trả lại bảo lãnh cho PMC.

ĐIỀU 6. Ráng ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG.

6.1. Chi phí phát sinh chỉ được xem nếu công việc của PMC tăng thêm phạm vi quá trình theo yêu ước của nhà đầu tư;

6.2. Kéo dài quá trình vì lý do từ phía CĐT hoặc các Nhà thầu xây lắp hoặc các Nhà cung cấp trong quy trình xây dựng Công trình. Thời gian kéo dãn chỉ được tính bước đầu sau …tháng tính từ lúc ngày chuyển nhượng bàn giao công trình, hạng mục công trình xây dựng theo quá trình của dự án đã được phê duyệt.

Xem thêm:

6.3. Nếu những trường phù hợp trên tạo ra hoặc có xu hướng phát sinh, PMC sẽ thông tin cho CĐT trước khi triển khai công việc. Ko có ngân sách chi tiêu phát sinh như thế nào được thanh toán giao dịch trừ lúc được CĐT đồng ý bằng văn phiên bản trước khi tiến hành công việc.

6.4. Chi tiêu phát sinh đang được thỏa thuận hợp tác và giao dịch giữa CĐT cùng PMC. Việc tính toán giá cả phát sinh sẽ căn cứ trên cơ sở giám sát và đo lường Giá đúng theo đồng tại Phụ lục số ….và những thỏa thuận về việc kiểm soát và điều chỉnh Giá vừa lòng đồng khi bao gồm các biến hóa cho phép tính toán chi phí phát sinh theo pháp luật quy định về vấn đề thanh toán chi phí phát sinh.

ĐIỀU 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG.

Được qui định rõ ràng tại Phụ lục số …. với tổng thời gian thực hiện nay là … ngày kể một ngày dài lễ tết cùng ngày nghỉ.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ phổ biến CỦA PMC

8.1. PMC bảo đảm an toàn rằng toàn bộ các công việc PMC thực hiện theo hợp đồng này phải cân xứng với hồ sơ mời thầu hoặc hồ hơ yêu ước của chủ đầu tư chi tiêu qui định tại Phụ lục số .. Và tuân hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh hiện hành và các qui định về tiêu chuẩn chỉnh của Nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam;

8.2. PMC phải bảo vệ điều hành và làm chủ dự án … (tên dự án) nhằm ngừng đúng tiến độ, đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng với an toàn;

8.3. PMC phải lập đề cưng cửng thực hiện quá trình tư vấn quản lý dự án;

8.4. PMC phải thực hiện và chịu đựng trách nhiệm so với các sản phẩm các bước của mình, công việc được triển khai bởi PMC yêu cầu do những nhà trình độ chuyên môn có đủ điều kiện năng lượng theo cách thức của pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng nhu cầu yêu mong của Dự án.

8.6. PMC có trách nhiệm thường xuyên quản lí lý, giám sát, đôn đốc những nhà thầu, những nhà tư vấn khác bảo đảm thực hiện nay đúng quá trình đã được đề ra, bảo vệ chất lượng và an ninh của toàn thể dự án.

8.7. PMC sẽ sắp tới xếp, bố trí nhân lực của mình và năng lực cần thiết như danh sách đã được CĐT phê duyệt, liệt kê trên Phụ lục số … của hòa hợp đồng này nhằm phục vụ quá trình của mình.

8.8. PMC phải cam đoan rằng, khi gồm yêu ước của chủ đầu tư, PMC đã cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lượng để giải quyết các các bước còn vướng mắc tại ngẫu nhiên thời điểm vày CĐT ấn định (kể một ngày dài nghỉ) tính đến ngày ngừng và bàn giao Công trình.

8.9. PMC đang phải tuân thủ sự chỉ huy và hướng dẫn của công ty đầu tư, kế bên những trả lời hoặc yêu cầu trái với điều khoản hoặc ko thể tiến hành được.

8.10. PMC bao gồm trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu ship hàng cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định…với con số theo yêu ước của công ty đầu tư.

8.11. PMC phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư chi tiêu và pháp luật về mọi vận động do nhân lực của mình thực hiện.

8.12. PMC bắt buộc mua bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp theo vẻ ngoài của pháp luật;

8.13. PMC phải bảo đảm lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Chủ đầu tư chi tiêu trong việc quy trình thực hiện tại các các bước của mình;

8.14. PMC buộc phải tự thu xếp phương tiện đi lại, chỗ nạp năng lượng ở lúc phải thao tác làm việc xa trụ sở của mình;

8.15. PMC đề nghị chịu trọn vẹn trách nhiệm trước CĐT về dục tình giao dịch, thực hiện quá trình và thanh toán, quyết toán theo phù hợp đồng với nhà đầu tư.

8.16. Bồi thường thiệt hại bởi lỗi của bản thân gây ra trong quy trình thực hiện tại công việc;

8.17. PMC yêu cầu có nhiệm vụ cử người có đủ chuyên môn cùng cùng với Chủ đầu tư chứng minh, bảo đảm an toàn sự đúng đắn đầy đủ của những tài liệu tương quan đến khối lượng, chất lượng của công trình trước các cơ quan tiền có tương quan trong quá trình thực hiện dự án công trình theo phù hợp đồng này;

8.18. PMC đề nghị có nhiệm vụ quản lý, bảo quản, áp dụng có hiệu quả, đúng mục đích toàn bộ các tài liệu, máy hay bất kỳ tài sản nào vày Chủ đầu tư chi tiêu trang bị mang lại và có trọng trách hoàn trả mang lại Chủ đầu tư khi xong các nghĩa vụ theo phù hợp đồng trong tình trạng vận động tốt;

8.19. PMC cần có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ theo nguyên lý của lao lý đối với vận động kinh doanh của chính mình như: đk kinh doanh, đăng ký hành nghề, chấm dứt tất cả những nghĩa vụ thuế,….

8.21. PMC sẽ phúc đáp bằng văn phiên bản các yêu mong hoặc kiến nghị của CĐT trong tầm …ngày kể từ lúc nhận được yêu ước hoặc kiến nghị đó.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ thông thường CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

9.1. Chủ chi tiêu sẽ cung cấp cho PMC các thông tin, tài liệu tương quan đến dự án mà Chủ chi tiêu có được trong vòng thời gian nhanh nhất theo đề xuất của PMC;

9.2. Chủ đầu tư chi tiêu sẽ cung cấp cho PMC một (01) bạn dạng sao của tất cả các tài liệu tương quan đến thiết kế, hợp đồng đã ký kết kết với các nhà thầu khác;

9.3. Chủ đầu tư chi tiêu sẽ cùng bắt tay hợp tác với PMC và tạo đk đến mức tối đa mang đến PMC trong quá trình thực hiện thích hợp đồng.

9.4. Thanh toán

CĐT sẽ thanh toán cho PMC toàn thể giá đúng theo đồng theo đúng các quy định được thỏa thuận hợp tác trong vừa lòng đồng này.

9.5. Thông tin

CĐT sẽ trả lời bằng văn phiên bản các đề xuất hay yêu ước của PMC vào vòng…ngày có tác dụng việc

9.6. Nhân lực của công ty đầu tư

CĐT có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chăm môn cân xứng với từng quá trình để thao tác làm việc với PMC. Ví dụ như Phụ lục số ….

9.7. Chủ đầu tư chi tiêu sẽ cùng đàm luận và tiếp cận thống nhất trước lúc quyết định những vấn đề đặc biệt liên quan mang lại phạm vi công việc của PMC;

9.8. Chủ chi tiêu sẽ cấp cho biên bạn dạng xác nhấn việc xong xuôi các nhiệm vụ theo vừa lòng đồng này đến PMC. Tuy nhiên tất cả vấn đề phê coi xét hay cấp ngẫu nhiên văn phiên bản nào của Chủ đầu tư chi tiêu không làm giảm trách nhiệm của PMC trong quá trình thực hiện thích hợp đồng này.

ĐIỀU 10. NHÂN LỰC CỦA PMC

10.1. PMC yêu cầu cử người dân có đủ năng lực để làm thay mặt và điều hành các bước thay mặt mang lại PMC

10.2. Lực lượng lao động của PMC cần có chứng từ hành nghề, trình độ chuyên môn chuyên môn, kỹ năng, tay nghề phù hợp, hài hòa về nghề nghiệp, quá trình của bọn họ như được qui định ví dụ tại Phụ lục số … ;

10.3. Lực lượng lao động chính của PMC phải thực hiện các quá trình được giao trong tầm thời gian quan trọng để có được tiến độ của dự án. PMC không được nỗ lực đổi ngẫu nhiên nhân lực lượng lao động chính nào của chính bản thân mình khi không được sự đồng ý chấp thuận trước của chủ đầu tư;

10.4. Chủ đầu tư có quyền yêu mong PMC cụ thế ngẫu nhiên nhân lực nào ví như người này được cho là làm chủ kém hoặc cảm thấy không được năng lực, thiếu thốn sự cận trọng trong quá trình hoặc vắng mặt quá ..ngày mà không có lý bởi và chưa được sự đồng ý chấp thuận của nhà đầu tư. Khi đó, PMC đề xuất cử bạn khác có đủ năng lực thay thế trong vòng… ngày khi nhận thấy yêu mong của chủ đầu tư, ngân sách chi tiêu thay cố kỉnh nhân sự này vì PMC tự chịu đựng và vào trường thích hợp này PMC không được trì hoãn các bước của mình;

10.5. Trước khi biến hóa nhân sự PMC phải tất cả văn phiên bản đề nghị với Chủ chi tiêu trước…ngày nhằm Chủ đầu tư chi tiêu xem xét chấp thuận;

10.6. Nhân lực của PMC được hưởng các chế độ theo đúng qui định của bộ luật Lao rượu cồn của việt nam và chi phí cho các cơ chế này vày PMC chi trả;

10.7. Nhân sự của PMC phải áp dụng thành thạo ngôn từ theo bề ngoài của vừa lòng đồng.

ĐIỀU 11. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

11.1. Tạm chấm dứt và kết thúc hợp đồng vì chưng Chủ đầu tư;

11.1.1. Tạm kết thúc hợp đồng do Chủ đầu tư

Nếu PMC không thực hiện nghĩa vụ theo vừa lòng đồng, Chủ chi tiêu có thể ra thông báo tạm ngừng quá trình của PMC với yêu ước PMC phải triển khai và thay thế các sai sót trong tầm thời gian phù hợp cụ thể.

11.1.2. Xong xuôi Hợp đồng vày Chủ đầu tư

Chủ đầu tư chi tiêu sẽ được quyền xong xuôi Hợp đồng trường hợp PMC:

(a) Không tuân hành Điều 5 hoặc với một thông báo theo mục 11.1.1. nêu trên,

(b) bỏ dở công câu hỏi hoặc thể hiện ví dụ ý định không liên tiếp thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng.

(c) không tồn tại lý do đường đường chính chính mà lại không liên tiếp thực hiện quá trình theo Điều 7 ,

(d) chuyển nhượng ủy quyền Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận hợp tác theo yêu cầu,

(e) Bị vỡ nợ hoặc vỡ lẽ nợ, bị đóng cửa, bị làm chủ tài sản, phải dàn xếp với công ty nợ hoặc tiếp tục sale dưới sự giám sát và đo lường của người cai quản tài sản, fan được ủy quyền hoặc người thống trị vì lợi ích của công ty nợ hoặc vẫn có hành động hoặc sự khiếu nại nào xẩy ra (theo những Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các chuyển động hoặc sự kiện này, hoặc

Nếu gồm ở trong những trường hợp này, Chủ chi tiêu có thể, bằng phương pháp thông báo đến PMC trước…ngày kết thúc Hợp đồng. Mặc dù nhiên, trong trường hợp (e), Chủ chi tiêu có thể thông báo xong Hợp đồng ngay lập tức lập tức.

Sự lựa chọn của Chủ chi tiêu trong bài toán quyết định hoàn thành Hợp đồng sẽ không còn được làm tác động đến các quyền lợi khác của Chủ đầu tư theo hòa hợp đồng.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Chủ chi tiêu có thể tiếp tục xong công trình và / hoặc chuẩn bị đặt cho những đơn vị khác thực hiện. Chủ chi tiêu và những đơn vị này khi đó hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào của PMC hoặc do đại diện thay mặt PMC triển khai theo phù hợp đồng.

11.1.3. Quyền hoàn thành Hợp đồng của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có quyền kết thúc Hợp đồng vào bất kể lúc nào thuận tiện cho nhà đầu tư, bằng cách thông báo mang đến PMC việc xong xuôi Hợp đồng. Việc kết thúc này sẽ sở hữu được hiệu lực sau…ngày kể từ ngày mà lại PMC nhận được thông báo này của nhà đầu tư. Chủ đầu tư chi tiêu sẽ ko được kết thúc Hợp đồng theo Khoản này để tự thực hiện quá trình hoặc bố trí để một đơn vị tư vấn quản lý khác triển khai công việc.

11.2. Tạm chấm dứt và xong hợp đồng vì chưng PMC:

11.2.1. Quyền tạm ngừng quá trình của PMC

Nếu Chủ chi tiêu không vâng lệnh Điều 4 PMC có thể, sau thời điểm thông báo mang lại Chủ đầu tư không muộn hơn …ngày, đã tạm ngừng các bước (hoặc giảm phần trăm công việc) trừ khi và cho đến khi PMC được tạm ứng, thanh toán giao dịch theo các pháp luật của thích hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã miêu tả trong thông báo.

Hành cồn của PMC không làm tác động đến quyền lợi của PMC đối với các ngân sách tài chính cho các khoản giao dịch bị chậm rì rì và để ngừng hợp đồng theo Điểm 11.2.2 .

Nếu PMC tiếp đó thừa nhận được bệnh cứ hoặc giao dịch (như đã nêu trong Khoản khớp ứng và trong thông báo trên) trước lúc thông báo chấm dứt hợp đồng, PMC phải tiếp tục tiến hành các bước trở lại như bình thường ngay khi hoàn toàn có thể được.

Nếu PMC đề nghị chịu sự lờ đờ và / hoặc các túi tiền phát sinh là kết quả của việc tạm ngừng các bước (hoặc vì chưng giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, PMC phải thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền:

(a) Gia hạn thời hạn để bù mang đến sự chậm trễ như vậy, trường hợp việc ngừng đang hoặc đang bị đủng đỉnh và

(b) giao dịch thanh toán các túi tiền đó thêm vào đó lợi nhuận hòa hợp lý, được tính vào giá vừa lòng đồng.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư chi tiêu sẽ đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này.

11.2.2. Chấm dứt Hợp đồng vì PMC

PMC bao gồm thể xong xuôi hợp đồng tuy thế phải thông tin bằng văn phiên bản trước mang lại Chủ đầu tư tối thiểu là … ngày trong những trường hợp nguyên tắc dưới đây:

(a) CĐT ko thanh toán ngẫu nhiên khoản tiền nào mang đến hạn mang đến PMC theo hòa hợp đồng này và không thuộc đối tượng người dùng tranh chấp theo Điều 4 trong khoảng … ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bạn dạng của PMC về đa số khản thanh toán đã bị quá hạn;

(b) Chủ đầu tư về cơ phiên bản không tiến hành nghĩa vụ theo hợp đồng.

(c) bởi vì hậu quả của sự kiện bất khả chống mà PMC chẳng thể thực hiện 1 phần quan trọng các bước trong thời hạn không dưới …ngày.

(d) Chủ chi tiêu bị phá sản, đổ vỡ nợ, bị đóng góp cửa, bị cai quản tài sản phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục marketing dưới sự quản lý và điều hành của tín đồ được ủy thác hoặc người đại diện thay mặt cho nghĩa vụ và quyền lợi của nhà nợ hoặc nếu sẽ có hành vi hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo những Luật hiện hành) có công dụng tương tự tới các hành vi hoặc sự kiện đó.

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, PMC tất cả thể, bằng thông báo trước … ngày cho Chủ đầu tư chi tiêu để kết thúc Hợp đồng. Tuy vậy trong trường thích hợp của phần (d), PMC rất có thể thông báo hoàn thành Hợp đồng ngay lập tức lập tức.

Sự chắt lọc của PMC để xong xuôi Hợp đồng sẽ không còn được làm tác động đến những quyền lợi khác của phiên bản thân mình theo phù hợp đồng.

11.3. Thanh toán khi xong hợp đồng.

11.3.1. Nếu như xảy ra trong những trường hợp phải kết thúc hợp đồng, một bên hoàn toàn có thể thông báo cho bên kia về việc hoàn thành hợp đồng trước ….ngày.

11.3.2 PMC nên chuyển các tài liệu mà lại mình đã tiến hành được trên thời điểm xong xuôi hợp đồng mang đến Chủ đầu tư.

11.3.3. Sau khi xong xuôi hợp đồng CĐT rất có thể tiếp tục thực hiện các bước hoặc sắp xếp cho đơn vị chức năng khác thực hiện. CĐT và đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất kể tài liệu làm sao của PMC đang được tiến hành hoặc thay mặt đại diện PMC thực hiện.

11.3.4. Mau chóng nhất có thể sau lúc thông báo chấm dứt hợp đồng cùng không muộn hơn…ngày sau đó, CĐT và PMC sẽ bàn thảo và xác minh giá trị của các bước và các tài liệu của PMC đã thực hiện theo thích hợp đồng (Giá trị vừa lòng đồng tại thời gian chấm dứt). Trong khoảng …ngày sau khi xác định Giá trị vừa lòng đồng trên điểm chấm dứt, CĐT sẽ giao dịch cho PMC toàn thể số tiền này.

ĐIỀU 12. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

12.1. PMC yêu cầu bồi thường bằng toàn bộ chi phí khắc phục thực tiễn và gánh chịu phần nhiều tổn hại cho CĐT, những nhân viên của CĐT đối với các khiếu nại, lỗi hóc, mất mát cùng các giá cả (bao gồm phí với các giá thành pháp lý) có liên quan đến:

12.1.1. Tổn sợ hãi thân thể, bé đau, bệnh tật hay bị tiêu diệt của bất kể người nào xảy ra do lỗi của PMC khiến ra;

12.1.2. Hỏng hỏng bất kể tài sản làm sao mà những hư hỏng này:

a) phạt sinh vì chưng lỗi của PMC;

b) Được quy cho việc thiếu trách nhiệm, cầm cố ý hoặc vi phạm Hợp đồng vì chưng PMC, các nhân viên của PMC hoặc bất cứ người trực tiếp hay gián tiến vị PMC thuê.

12.2. Trách nhiệm bồi thường của PMC như khí cụ tại điều 12.1 sinh sống trên được chính sách tại mục … điều….chương…. Nghị định số ….của chính phủ nước nhà về cai quản chất lượng thi công công trình.

ĐIỀU 13. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

13.1. PMC đang giữ bản quyền tất cả tài liệu report và những tài liệu không giống được tiến hành bởi các nhân viên của PMC. CĐT được toàn quyền sử dụng các tài liệu này được sao nhằm phục vụ quá trình mà không cần thiết phải xin phép PMC.

13.2. PMC phải cam kết rằng những tài liệu report và những tài liệu khác vày PMC lập và cung ứng cho CĐT ko vi phạm bạn dạng quyền hoặc quyền mua trí tuệ của bất kể cá nhân hoặc bên thứ cha nào.

13.3. CĐT sẽ không chịu trọng trách hoặc kết quả nào từ các việc khiếu nề hà rằng bất kể tài liệu báo cáo hoặc các tài liệu khác theo hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền cài trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ cha nào khác.

ĐIỀU 14. VIỆC BẢO MẬT

Ngoại trừ những nhiệm vụ được CĐT yêu cầu, PMC ko được phép bật mý cho bên thứ bố nào về quá trình của bản thân hoặc bất cứ thông tin nào tương quan đến dự án công trình mà không tồn tại sự gật đầu bằng văn bạn dạng của nhà đầu tư.

ĐIỀU 15. BẢO HIỂM

Để tránh những khủng hoảng về nhiệm vụ nghề nghiệp, PMC đề nghị mua bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp theo phương pháp của pháp luật.

ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG

16.1. Định nghĩa về bất khả kháng

“ Bất khả kháng” là sự kiện xảy ra mang tính chất khách quan với nằm xung quanh tầm điều hành và kiểm soát của những bên như cồn đất, bảo, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra chiến tranh … và những thảm họa khác chưa lường không còn trước được hoặc đông đảo yêu cầu của phòng ban Nhà nước gồm thẩm quyền của Việt Nam cân xứng với lý lẽ của pháp luật.

16.2 thông báo tình trạng bất khả kháng.

Nếu 1 trong các hai bên vì điều kiện bắt buộc tất yêu thực hiện một phần hoặc toàn thể trách nhiệm, công việc của mình bởi trường hợp bất khả chống hoặc vị bị ảnh hưởng bởi một mặt khác theo thích hợp đồng thì trong vòng … ngày sau khi sự cố xảy ra bên bị ảnh hưởng sẽ thông báo cho bên kia bởi văn bạn dạng toàn bộ sự việc chi tiết của trường hòa hợp bất khả kháng.

Bên đó, khi đã thông báo, nên được miễn cho việc thực hiện quá trình thuộc nhiệm vụ trong thời gian mà triệu chứng bất khả kháng ngăn cản việc tiến hành của họ.

Khi trường vừa lòng bất khả kháng xảy ra, thì không áp dụng đối với nghĩa vụ thanh toán giao dịch tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng.

Một bên cần gửi thông báo cho vị trí kia khi không thể bị ảnh hưởng bởi chứng trạng bất khả kháng.

16.3. Nhiệm vụ của các bên phía trong trường thích hợp bất khả kháng.

Việc một mặt không xong xuôi nghĩa vụ của chính mình do sự khiếu nại bất khả chống sẽ chưa hẳn là cửa hàng để mặt kia hoàn thành hợp đồng.

Trong trường hợp xảy ra sự bất khả kháng thời gian thực hiện vừa lòng đồng vẫn được kéo dãn dài bằng thời gian ra mắt sự kiện bất khả chống mà mặt bị ảnh hưởng không thể thực hiện có nghĩa vụ theo đúng theo đồng của chính bản thân mình và sự gắng này sẽ buộc phải được giải quyết và xử lý càng nhanh chóng càng xuất sắc với tất cả nỗ lực và sự khẩn trương quan trọng với sự cố gắng của cả nhị bên.

16.4. Dứt hợp đồng bao gồm lựa chọn và thanh toán.

Nếu trường phù hợp bất khả kháng xẩy ra mà mọi cố gắng của một mặt hoặc các Bên không rước lại công dụng và nên chấm dứt các bước tại 1 thời điểm bất kỳ. Bên có thông báo sẽ gửi thông báo việc ngừng hợp đồng bằng văn bạn dạng cho bên kia và việc kết thúc sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành trong vòng….ngày sau khi Bên kia nhận thấy thông báo.

Các khoản tiền mà PMC đã được thanh toán gồm:

16.4.1. Các khoản giao dịch cho các sản phẩm đã hoàn thành và đã được phía CĐT xác nhận.

16.4.2. Ngân sách di đưa máy móc thiết bị của PMC về nước nếu PMC có ý kiến đề xuất và được xác nhận của ban ngành Hải quan nước ta (đối với những hợp đồng có sự thâm nhập của phía nước ngoài).

16.4.3. Ngân sách tiền vé hồi mùi hương cho đội ngũ nhân viên của PMC thao tác làm việc tại nước ta theo đăng ký thực tế và được CĐT đồng ý (đối với các hợp đồng gồm sự tham gia của phía nước ngoài).

16.5. Nghĩa vụ thực hiện theo nguyên tắc của pháp luật

Bất nói mọi luật pháp khác của Điều này, trường hợp một vấn đề hay ngôi trường hợp ko kể khả năng kiểm soát điều hành của những Bên (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất khả kháng) xảy ra mà làm một hoặc 2 bên không thể hoặc không theo luật định để kết thúc nghĩa vụ theo phù hợp đồng của mình hoặc theo Luật điều chỉnh hợp đồng, mà những bên được quyền không phải liên tiếp thực hiện hòa hợp đồng, bên trên cơ sở thông báo của vị trí này cho bên kia về sự việc việc hoặc trường hòa hợp này thì:

Các mặt sẽ không còn nghĩa vụ tiếp tục thực hiện quá trình này, cơ mà không làm phương hại những quyền của bất kể bên nào.

ĐIỀU 17. THƯỞNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

17.1. Thưởng hòa hợp đồng: Trường thích hợp PMC điều hành và làm chủ dự án chấm dứt sớm hơn so với thời hạn theo quá trình đã được phê coi xét thì cứ mỗi …ngày Chủ đầu tư sẽ thưởng mang lại PMC …% giá đúng theo đồng với mức thưởng về tối đa không thực sự ….(12%) giá thích hợp đồng.

17.2. Phạt vi phạm hợp đồng.

17.3. Đối cùng với PMC: Nếu do lỗi của PMC làm cho chậm quy trình tiến độ … ngày vạc …% giá phù hợp đồng nhưng tổng số chi phí phạt không thật …(12%) giá hòa hợp đồng.

17.4. Đối với công ty đầu tư: giả dụ không hỗ trợ kịp thời phần đa tài liệu và thanh toán giao dịch theo yêu cầu của quy trình đã được xác minh thì cũng trở nên bị vạc theo bề ngoài trên.

ĐIỀU 18. KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI

Nếu gồm phát sinh tranh chấp giữa những bên liên quan đến thích hợp đồng này hoặc bất kể vấn đề gì vạc sinh, các bên phải tạo lập tức tiến hành thương lượng để xử lý vấn đề một cách hữu hảo. Nếu hội đàm không có hiệu quả thì vào vòng…ngày kể từ ngày tạo ra tranh chấp, những bên đã đệ trình vấn đề lên Trọng tài để xử trí tranh chấp theo các quy tắc của vn hoặc tòa án Nhân dân theo cách thức của pháp luật. đưa ra quyết định của Trọng tài hoặc tand Nhân dân là quyết định ở đầu cuối và có tính chất bắt buộc với những bên.

ĐIỀU 19. QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG.

19.1 Quyết toán vừa lòng đồng

Trong vòng ….ngày sau thời điểm nhận được Biên bạn dạng xác dấn của Chủ đầu tư rằng PMC đã xong tất cả những nghĩa vụ theo qui định của thích hợp đồng, PMC đang trình đến Chủ chi tiêu … cỗ dự thảo quyết toán vừa lòng đồng với các tài liệu trình bày cụ thể theo mẫu mã mà Chủ đầu tư chi tiêu đã chấp thuận:

a) quý giá của tất cả các các bước được tuân theo đúng phù hợp đồng và

b) Số chi phí khác nhưng mà PMC xem như là đến hạn thanh toán theo đúng theo đồng hoặc các thỏa thuận khác.

Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng PMC chưa cung ứng đủ cơ sở để xác nhận một phần nào kia của dự thảo quyết toán hợp đồng, PMC sẽ cung ứng thêm tin tức khi Chủ chi tiêu có yêu cầu hợp lí và sẽ biến hóa dự thảo theo sự độc nhất vô nhị trí của hai bên. PMC sẽ sẵn sàng và trình cho Chủ đầu tư quyết toán phù hợp đồng như hai bên đã tốt nhất trí.

Tuy nhiên nếu sau khi có đều cuộc đàm đạo giữa những bên và bất kỳ thay thay đổi nào vào dự thảo quyết toán hợp đồng mà 2 bên đã duy nhất trí, Chủ đầu tư sẽ thanh toán tổng thể giá trị của phần này mang lại PMC.

19.2. Kết thúc trách nhiệm của công ty đầu tư.

Sau lúc quyết toán đúng theo đồng đang được ký kết bởi những bên, Chủ đầu tư chi tiêu sẽ không chịu trách nhiệm với PMC về bất kể vấn đề gì tương quan đến hợp đồng, trừ khi PMC vẫn nêu cố thể:

a) vào Quyết toán vừa lòng đồng và

b) Trừ những sự việc và công việc nảy sinh sau thời điểm ký Biên bản xác dìm việc xong nghĩa vụ theo hợp đồng của PMC trong bạn dạng quyết toán hòa hợp đồng được nêu vào Khoản 19.1

ĐIỀU 20. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

20.1. Hai bên cam đoan thực hiện nay đúng những điều đã hình thức trong hòa hợp đồng này.

20.2. Phù hợp đồng này bao hàm ….trang, và……Phụ lục được lập thành … phiên bản bằng giờ Việt. Chủ đầu tư chi tiêu sẽ giữ …bản giờ Việt. PMC sẽ giữ lại được … bạn dạng tiếng Việt (Trường đúng theo có thực hiện từ nhì thứ ngôn ngữ trở lên thì hình thức thêm về số bản hợp đồng bằng các Ngôn ngữ khác).