Thu Thập Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư 2018, Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

In mục lục

BỘ CÔNG AN ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 05/CT-BCA

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

CHỈTHỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ THU THẬP, CẬP NHẬT DỮ LIỆU DÂN CƯ

Để tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệudân cư được đầy đủ, chính xác, kịp thời và đảm bảo việc xây dựng, hoàn thiện vàđưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai thác theo đúng quy định của LuậtCăn cước công dân và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an yêucầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mộtsố nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Cục Cảnh sát quản lý hành chínhvề trật tự xã hội có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Bộ Công an hướng dẫn, phối hợp cácbộ, ngành có liên quan trong việc thu thập dữ liệu dân cư thuộc phạm vi, chứcnăng quản lý các bộ, nhằm đảm bảo thống nhất trong việc kết nối và chia sẻ dữliệu dân cư.

Đang xem: Phiếu thu thập thông tin dân cư 2018

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Truyền thông Công annhân dân, Cục Công tác đảng và công tác chính trị và các cơ quan, đơn vị liênquan tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúngvề mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấpthông tin, cập nhật dữ liệu dân cư.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an các địaphương thực hiện việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư đốivới lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt làm công tác xây dựng, quản lý và khaithác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức in và cấp phát Phiếu thu thậpthông tin dân cư trên toàn quốc; chủ trì, phối hợp với nhà thầu triển khai lắpđặt hệ thống máy tính, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn cho Công an các địaphương đồng thời đào tạo, sử dụng phần mềm quét phiếu bảo đảm việc quét và truyềndữ liệu thông tin dân cư về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Côngan.

d) Tổ chức khảo sát và thực hiện chuyển đổi, đồng bộdữ liệu sẵn có tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với nhữngđịa phương đã có cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; đề xuất phương ánthu thập bổ sung, hoàn thiện dữ liệu đối với trường hợp phát sinh những khókhăn, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin công dân hoặc thu thập chưađủ thông tin theo mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư.

đ) Chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, CụcViễn thông và cơ yếu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng côngnghệ cao tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị, công tác bảo đảm an toàn,an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu phục vụ công tác thu thập, cậpnhật dữ liệu dân cư và quá trình xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia vềdân cư.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng hợptình hình, kết quả triển khai và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắccủa các địa phương trong việc tổ chức thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu dâncư và công tác đăng ký, quản lý cư trú.

2. Công an các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cácsở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và nộidung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg; huy động sức mạnh tổng hợp các cơ quan, tổchức có liên quan và vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trong quátrình triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

b) Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thểtrong việc thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư cho các đơn vị chức năng thuộcCông an cấp tỉnh và Công an cấp huyện; phân công lãnh đạo, cán bộ Công an các cấptheo dõi việc tổ chức triển khai theo từng địa bàn cụ thể.

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính vềtrật tự xã hội, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự,Cảnh sát khu vực, Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền về Cơ sở dữ liệuquốc gia về dân cư, công tác kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu, nắm chắc tình hìnhdân cư; củng cố hệ thống hồ sơ, sổ sách, bổ sung kịp thời các thông tin, tài liệucủa công dân trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân; hướng dẫncông dân điều chỉnh thông tin sai lệch về họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, nămsinh, dân tộc… trong các loại giấy tờ trước khi tiến hành thu thập thông tindân cư; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ của công tác đăng ký, quản lýcư trú tại địa bàn cơ sở phục vụ công tác thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

Xem thêm:

d) Khẩn trương tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụvề công tác thu thập dữ liệu dân cư cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tácthu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyênmôn phù hợp để thực hiện việc thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; bảo đảm ổn địnhvề tổ chức, hạn chế luân chuyển cán bộ, đặc biệt với cán bộ đã được đào tạo, tậphuấn thu thập thông tin dân cư.

đ) Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhândân cùng cấp ban hành Kế hoạch thu thập thông tin dân cư trên địa bàn; thành lậpcác Tổ công tác thu thập thông tin về dân cư tại các thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổdân phố…, trong đó Cảnh sát khu Vực/Công an viên là lực lượng nòng cốt để tổchức thu thập thông tin dân cư. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngànhcó liên quan, nhất là cơ quan Tư pháp tại địa phương nghiên cứu, đề xuất biệnpháp điều chỉnh thông tin, dữ liệu dân cư khi có sự sai lệch thông tin giữa cácloại giấy tờ của công dân, bảo đảm sự đầy đủ, chính xác và thống nhất thông tincủa công dân trong quá trình thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

g) Công an các địa phương đã có dữ liệu liên quan đếnquản lý dân cư cần tổ chức quản lý, vận hành và khai thác tốt Cơ sở dữ liệu; tậptrung cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu bảo đảm đầyđủ, chính xác; phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộithực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằmthường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu dân cư hoặc đề xuất phương ánthu thập bổ sung hoàn thiện dữ liệu theo các chỉ tiêu thông tin theo mẫu Phiếuthu thập thông tin dân cư (DC01).

h) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợptình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thu thập dữliệu dân cư và kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo đảm quátrình thu thập dữ liệu dân cư chính xác, đúng tiến độ.

3. Cục Kế hoạch và Tài chính cótrách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hànhchính về trật tự xã hội và các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu, đề xuất BộCông an báo cáo Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội bố trí nguồn vốn cho dựán Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo từng năm, phục vụ việc xây dựng, quảnlý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đềxuất cấp và giải ngân nguồn vốn phục vụ công tác thu thập dữ liệu dân cư và xâydựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong phạmvi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉthị này, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lýhành chính về trật tự xã hội), bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đượcđưa vào sử dụng từ năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Giao Cục Cảnh sát quản lýhành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúplãnh đạo Bộ Công an theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉthị này, tổng hợp kết quả và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Đơn Giản Năm 2022, Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Đầy Đủ Đơn Giản Năm 2022

Nơi nhận: – Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); – Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo thực hiện); – Các đ/c Thứ trưởng Bộ Công an (để chỉ đạo); – Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (để thực hiện); – Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện); – Lưu; VT,C06, V01(P3).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *