Bộ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học viên lớp 4 có tác dụng quen với các dạng bài tập trường đoản cú cơ bản tới nâng cao. Vì vậy, những bộ đề ôn luyện giờ Anh này sẽ giúp tiếp cận dần dần dần, từ khó khăn đến dễ dàng để trẻ học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng các concùng tham khảo 5 bộ đề được upes2.edu.vn soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục đào tạo dưới đây!

Tổng quan liêu về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài tập như: Khoanh một từ không giống với từ còn lại, nối câu, kết thúc bài hội thoại, thực hiện tranh gợi ý để xong câu, tìm đôi bạn trẻ thích hợp, tấn công số khớp ứng vào hình vẽ, thu xếp lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: 5 đề thi tiếng anh lớp 4 qua mạng theo chuẩn chương trình bộ giáo dục

Với những dạng bài xích tập, các bé xíu sẽ được rèn luyện phần nhiều kiến thức khác biệt từ trường đoản cú vựng mang lại ngữ pháp, từ từ solo đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và các em cùng xem thêm 5 bộ đề thi giờ đồng hồ Anh.

*

Luyện đề thi liên tiếp giúp trẻ tiếp cận dần dần, từ nặng nề đến dễ dàng để học tập tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án hợp lý cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Mèo B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vị many exercises ______ Math lessons.

A. Khổng lồ B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào địa điểm trống)

11. Vì chưng you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với tư tưởng Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Cái bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài xích tập, các nhỏ nhắn sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì chưng you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vày you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: vị you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ and on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi vì during Art lesson?

B: I learn to lớn (10) d _ _ _a people và objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh và his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not like elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Phần Mềm Đọc Đĩa Karaoke Arirang Trên Pc, Phần Mềm Đọc Đĩa Karaoke Arirang Trên Máy Tính Pc

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà mẹ nên lựa chọn bộ đề phù hợp với tài năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại bỏ 1 ký tự để có từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào cam kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vị you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, bố mẹ nên khuyến khích và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ khác các loại với đa số từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ bởi vì you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a song during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time vày you go to sleep?

16. What subjects bởi you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why bởi vì you want khổng lồ go lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want khổng lồ see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English và Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vị you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của bố mẹ là hễ lực để con học tập và vắt gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Do you have Math today? No,…………

A. I am B. I bởi C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vị B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với tự gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: bởi you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Nam: (8) .................... Bởi vì you lượt thích it?

Alan: Because I want khổng lồ become a (9) …............. & how (10) ............. You?

Nam : I want lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác một số loại với phần lớn từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. Trắng D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé luyện tập thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều cha mẹ chọn upes2.edu.vn - phần mềm học tiếng Anh online quality cao nhằm hỗ trợ nhỏ xíu học với thi giỏi hơn. Phụ huynh và trẻ cùng trải nghiệm ngay ứng dụng upes2.edu.vn tại đây với tài khoản học thử: