Số 57 234 gồm tổng những chữ số là 21; số 64 620 tất cả tổng các chữ số là 18; số 5270 gồm tổng những chữ số là 14.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 99 luyện tập chung

bởi đó các số chia hết mang đến 3 là: 57 234; 64 620.

Vậy các số phân tách hết cho tất cả 3 và 2 là: 57 234; 64 620.

c) Ta rất có thể chọn trong các số tại phần b nhằm tìm các số phân chia hết đến 5 và đến 9.

Trong nhị số 57 234; 64 620, số phân tách hết đến 5 là 64 620.

lại sở hữu số 64 620 tất cả tổng những chữ số là 18 đề nghị chia hết đến 9.

Vậy những số chia hết cho tất cả 2; 3; 5 cùng 9 là: 64620.


Bài 3


Video lí giải giải


Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

*

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3:

- những số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết mang lại 2.

- những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết đến 5.

- Các số gồm tổng các chữ số phân tách hết cho 9 thì chia hết mang lại 9.

- những số có tổng những chữ số phân chia hết cho 3 thì phân chia hết cho 3.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Viết vào ô trống một trong những chữ số 2; 5; 8 ta được các số 528; 558; 588 phân tách hết đến 3.

b) Viết vào ô trống một trong số chữ số 0, 9 ta được số 603; 693 chia hết cho 9.

Xem thêm: Bộ Font Cad Đầy Đủ Nhất - Tải 900+ Fonts Chữ Autocad (

c) Viết vào ô trống chữ số 0 ta được số 240 chia hết cho tất cả 3 cùng 5.

d) Viết vào ô trống chữ số 4 ta được số 354 chia hết cho cả 2 và 3.


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Tính cực hiếm của mỗi biểu thức sau rồi xét xem quý hiếm đó chia hết cho đông đảo số nào trong số số 2; 5:

a) 2253 + 4315 – 173 b) 6438 – 2325 × 2

c) 480 – 120 : 4 d) 63 + 24 × 3

Phương pháp giải:

- Tính quý giá biểu thức theo quy tắc:

+ Biểu thức chỉ gồm phép cộng và phép trừ thì ta tính theo thứ tự từ trái lịch sự phải.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính phép nhận, phân chia trước; tính phép cộng, trừ sau.

- Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5:

+ những số tất cả chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách hết đến 2.

+ các số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6568 - 173 = 6395

Số 6395 bao gồm chữ số tận thuộc là 5 nên số 6395 phân chia hết đến 5, không chia hết cho 2.

b) 6438 – 2325 × 2 = 6438 - 4650 = 1788

Số 1788 bao gồm chữ số tận cùng là 8 đề xuất số 1788 phân chia hết đến 2, không chia hết đến 5.

c) 480 – 120 : 4 = 480 - 30 = 450

Số 450 gồm chữ số tận cùng là 0 phải số 450 phân chia hết cho cả 2 với 5.

d) 63 + 24 × 3 = 63 + 72 = 135

Số 135 có chữ số tận thuộc là 5 yêu cầu số 135 chia hết mang lại 5, không phân chia hết cho 2..


Bài 5


Video lý giải giải


Một lớp học có ít hơn 35 học viên và nhiều hơn nữa 20 học tập sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đầy đủ thành 3 hàng hoặc thành 5 mặt hàng thì không thừa, rất đầy đủ bạn nào. Kiếm tìm số học sinh của lớp học đó.

Phương pháp giải:

- Số học viên trong lớp xếp hồ hết thành 3 hàng hoặc thành 5 sản phẩm thì không thừa, rất đầy đủ bạn nào phải số học sinh của lớp học đề xuất là số vừa phân tách hết đến 3 vừa phân tách hết mang đến 5.