Top 50 Động Từ Bất Quy Tắc Thông Dụng, 100 Động Từ Bất Quy Tắc Mà Bạn Thường Xuyên Gặp

Trong tiếng Anh có tới hơn 600 động từ bất quy tắc, không tuân theo bất kỳ công thức nào. Tuy nhiên, số lượng từ thực tế được sử dụng chỉ khoảng 360 từ và những người học tiếng Anh không nhất thiết phải học thuộc lòng tất cả động từ này mà chỉ cần ghi nhớ bảng động từ bất quy tắc thông dụng.

1. Động từ bất quy tắc là gì?

Trong quá trình học ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta không thể không tiếp xúc với động từ bất quy tắc ở thì quá khứ hoặc thì hoàn thành. Thông thường khi chia động từ ở một trong 2 thì này, động từ sẽ được biến đổi bằng cách thêm đuôi “ed” phía sau. Nhưng đối với 360 động từ bất quy tắc có phiên âm thì chúng không được thêm đuôi “ed” hoặc chia theo một quy tắc nhất định nào khi là phân từ. Vì vậy, bảng động từ bất quy tắc thông dụng rất cần thiết với những ai học tiếng Anh.

Đang xem: động từ bất quy tắc thông dụng

Động từ bất quy tắc tiếng Anh thường gặp ở trong những trường hợp sau đây:

– Dùng trong câu thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành. Chúng diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra trong quá khứ xác định rõ thời gian hoặc những sự việc diễn ra từ quá khứ những vẫn kéo dài cho đến hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai (có thể có hoặc không chỉ rõ thời gian diễn ra).

– Người ta thường sử dụng bảng động từ bất quy tắc nhằm diễn đạt hành động, sự việc xảy ra xác thực ở một vị trí, thời gian nhất định nhằm có ý thông báo sự kiện hoặc đặt câu hỏi để tìm kiếm, khai thác thông tin.

Có tối thiểu 360 động từ bất quy tắc có phiên âm: ở cột 2 (dùng cho quá khứ đơn), cột 3 (hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành). Vì thế, cần tìm hiểu, học tập kỹ càng để tránh nhầm lẫn khi làm bài tập về nhà, đặt câu cũng như viết bài luận.

*

Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Ví dụ: We had had dinner when he arrived. (Khi anh ấy đến thì chúng tôi đang ăn bữa tối)

Trong ví dụ trên, “arrive” là động từ có quy tắc khi phân từ 2 chia ở thì quá khứ được thêm đuôi “ed” trở thành “arrived”, còn “have” là động từ bất quy tắc khi phân từ 3 chia ở thì quá khứ hoàn thành là “had”. Như vậy không có cách nào khác ngoài việc chúng ta phải nắm rõ bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất thường xuyên bắt gặp trong tiếng Anh. Dưới đây là bảng 360 động từ bất quy tắc full các bạn có thể tham khảo.

2. Bảng động từ bất quy tắc thông dụng

Đây là bảng động từ bất quy tắc cơ bản và thông dụng nhất trong tiếng Anh:

Động từ bất quy tắc Phiên âm Phân từ 2 Phân từ 3 Nghĩa
abide <ə’baid> abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại
awake <ə’weik> awoke awoken đánh thức, thức
arise <ə’raiz> arose arosen phát sinh
be was/were been thì/ là, ở
become became become trở nên
bear bore borne mang, chịu đựng
begin began begun bắt đầu
befall befell befallen xảy đến
beset beset beset bao quanh
behold behell behell ngắm nhìn
bid bid bid trả giá
bend bent bent bẻ cong
bleed bled bled chảy máu
bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
breed bred bred nuôi, dạy dỗ
bind bound bound trói, buộc
broadcast <‘brɔ:dkɑ:st; ‘brɔ:dkæ:st> broadcast broadcast phát thanh
blow blew blown thổi
break broke broken đập vỡ
burn burned/burnt burned/burnt đốt cháy
bring brought brought mang đến
build built built xây dựng
buy bought bought mua
chide chid/ chided chid/ chided/ chidden mắng chửi
catch caught caught bắt, chụp
come came come đến, đi đến
choose chose chosen lựa chọn
crow crew/ crewed crowed gáy
cleave clave cleaved dính chặt
cost cost cost có giá
cut cut cut cắt
deal dealt dealt giao thiệp
drew /drɔ:/ drew drawn vẽ, kéo
dig dug dug đào
dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
dive dived/ dove dived lặn, lao xuống
drink drank drunk uống
dwell dwelt dwelt ở, trú ngụ
fall fell fallen ngã, rơi
eat ate eaten ăn
fight fought fought chiến đấu
feed fed fed nuôi, cho ăn
flee fled fled chạy trốn
feel felt felt cảm thấy
fly flew flown bay
find found found tìm thấy
forbid forbade/ forbad forbidden cấm đoán
fling flung flung tung, quăng
foresee foresaw foreseen thấy trước
forbear <‘fɔ:beə (r)> forbore forborne nhịn
forget forgot forgotten quên
forecast <‘fɔ:kɑ:st> forecast/forecasted forecast/forecasted tiên đoán
forsake forsook forsaken ruồng bỏ
foretell foretold foretold đoán trước
forgive forgave forgiven tha thứ
freeze froze frozen làm đông lại
get got got/gotten có được
gird girded/girt girded/gir đeo vào
gilt gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng
give gave given cho
go went gone đi
grow grew grown trồng, mọc
grind ground ground nghiền, xay
hang hung hung treo lên, móc lên
heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
hit hit hit đụng
hide hid hidden trốn, giấu, nấp
hurt hurt hurt làm đau
input <‘input> input input đưa vào
inlay inlaid inlaid khảm
inset <‘inset> inset inset ghép, dát
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled quỳ
keep kept kept giữ
know knew known biết, quen
knit knit/ knitted knit/ knitted đan
lay laid laid đặt, để
leap leapt leapt nhảy
lead led led lãnh đạo, dẫn dắt
leave left left rời đi
learn learnt/ learned learnt/ learned học, biết
let let let cho phép
light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
lend lent lent cho mượn
lie lay lain nằm
lose lost lost mất
mean meant meant có nghĩa là
mislay mislaid mislaid lạc mất
make made made sản xuất, chế tạo
meet met met gặp mặt
misspell <‘mis’spel> misspelt misspelt viết sai chính tả
misunderstand <‘misʌndə’stænd> misunderstood misunderstood hiểu lầm
misread <‘mis’ri:d> misread misread đọc sai
mow mowed mowed/mown cắt cỏ
mistake mistook mistaken phạm lỗi
output <‘autput> output output cho ra
outdo outdid outdone làm giỏi hơn
outrun outran outrun chạy nhanh hơn
overcome <,ouvə’kʌm> overcame overcome khắc phục
outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
outbid <,aut’bid> outbid outbid trả hơn giá
outsell outsold outsold bán nhanh hơn
overfly <‘ouvəflai> overflew overflown bay nhanh hơn
overhear <,ouvə’hiə(r)> overheard overheard nghe trộm
overeat <‘ouvər’i:t> overate overeaten ăn quá nhiều
overhang <‘ouvəhæη> overhung overhung nhô lên, treo
overpay <,ouvə’pei> overpaid overpaid trả quá tiền
oversee <,ouvə’si:> oversaw overseen trông nom
overlay <‘ouvəlei> overlaid overlaid phủ lên
overrun <‘ouvərʌn> overran overrun tràn ngập
overshoot <,ouvə’∫u:t> overshot overshot đi quá đích
overtake <,ouvə’teik> overtook overtaken đuổi kịp
oversleep <,ouvə’sli:p> overslept overslept ngủ quên
overthrow <,ouvə’θrou> overthrew overthrown lật đổ
put put put đặt, để
pay paid paid trả tiền
prove proved proven/proved chứng minh
read read read đọc
redo <,ri:’du:> redid redone làm lại
rend rent rent xé toạc
rebuild <‘ri:bild> rebuilt rebuilt xây dựng lại
remake <,ri:’meik> remade remade chế tạo lại
repay repaid repaid hoàn tiền lại
retake <‘ri:teik> retook retaken tái chiếm
rid rid rid giải thoát
resell <,ri:’sel> resold resold bán lại
rewrite <,ri:’rait> rewrote rewritten viết lại
ride rode ridden cưỡi
ring rang rung rung chuông
run ran run chạy
rise rose risen mọc
say said said nói
saw sawed sawn cưa
see saw seen nhìn thấy
send sent sent gửi
seek sought sought tìm kiếm
shake <∫eik> shook shaken lay; lắc
sell sold sold bán
sew sewed sewn/sewed may
shine shone shone chiếu sáng
shear <∫iə> sheared shorn xén lông cừu
shed <∫ain> shed shed rơi; rụng
shoot <∫ed> shot shot bắn
shut <∫ʌt> shut shut đóng lại
show <∫ou> showed shown/ showed cho xem
sing sang sung ca hát
shrink shrank shrunk co rút
slay slew slain sát hại; giết hại
sink sank sunk chìm; lặn
slide slid slid trượt; lướt
sit sat sat ngồi
sleep slept slept ngủ
sling slung slung ném mạnh
slink slunk slunk lẻn đi
smite smote smitten đập mạnh
smell smelt smelt ngửi
sow sowed sown/ sewed gieo; rải
speed sped/ speeded sped/ speeded chạy vụt
speak spoke spoken nói
spell spelt/ spelled spelt/ spelled đánh vần
spill spilt/ spilled spilt/ spilled tràn đổ ra
spend spent spent tiêu sài
spin spun/ span spun quay sợi
spoil spoilt/ spoiled spoilt/ spoiled làm hỏng
spit spat spat khạc nhổ
spring sprang sprung nhảy
spread spread spread lan truyền
stave stove/ staved stove/ staved đâm thủng
steal stole stolen đánh cắp
stand stood stood đứng
stick stuck stuck ghim vào; đính
stink stunk/ stank stunk bốc muìi hôi
sting stung stung châm ; chích; đốt
stride strode stridden bước sải
strew strewed strewn/ strewed rắc , rải
strive strove striven cố sức
strike struck struck đánh đập
string strung strung gắn dây vào
swear swore sworn tuyên thệ
swim swam swum bơi; lội
sweep swept swept quét
swell swelled swollen/ swelled phồng ; sưng
swing swung swung đong đưa
tear tore torn xé; rách
think <θiηk> thought thought suy nghĩ
take took taken cầm ; lấy
throw <θrou> threw thrown ném ; liệng
teach taught taught dạy ; giảng dạy
tell told told kể ; bảo
tread trod trodden/ trod giẫm ; đạp
thrust <θrʌst> thrust thrust thọc ;nhấn
undercut <‘ʌndəkʌt> undercut undercut ra giá rẻ hơn
unbend <,ʌn’bend> unbent unbent làm thẳng lại
undergo <,ʌndə’gou> underwent undergone kinh qua
underpay <,ʌndə’pei> underpaid underpaid trả lương thấp
underlie <,ʌndə’lai> underlay underlain nằm dưới
undersell <‘ʌndə’sel> undersold undersold bán rẻ hơn
undertake <‘ʌndə’teik> undertook undertaken đảm nhận
understand <,ʌndə’stænd> understood understood hiểu
underwrite <‘ʌndə(‘)rait> underwrote underwritten bảo hiểm
unfreeze <,ʌn’fri:z> unfroze unfrozen làm tan đông
undo <ʌn’du:> undid undone tháo ra
unwind <,ʌn’waind> unwound unwound tháo ra
upset <ʌp’set> upset upset đánh đổ; lật đổ
uphold <ʌp’hould> upheld upheld ủng hộ
wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
wear wore worn mặc
waylay <,wei’lei> waylaid waylaid mai phục
weave wove/ weaved woven/ weaved dệt
weep wept wept khóc
wed wed/ wedded wed/ wedded kết hôn
wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
wind wound wound quấn
win won won thắng ; chiến thắng
withdraw withdrew withdrawn rút lui
withstand withstood withstood cầm cự
withhold withheld withheld từ khước
write wrote written viết
wring wrung wrung vặn ; siết chặt
work wrought / worked wrought / worked rèn (sắt)
*

Phương pháp ghi nhớ động từ bất quy tắc

Dựa vào bảng động từ bất quy tắc cơ bản này, chúng ta có thể gia tăng vốn từ vựng tiếng Anh và dễ dàng hoàn thành các bài tập ngữ pháp. Nếu không thể ghi nhớ cùng lúc bảng 360 động từ bất quy tắc full thì bạn có thể lưu bảng động từ bất quy tắc thông dụng này lại làm tài liệu để tra cứu khi cần thiết. Tuy nhiên đối với những động từ thông dụng nhất bạn vẫn nên học thuộc lòng hoặc tiếp xúc với chúng thường xuyên để ghi nhớ.

3. Bài tập với động từ bất quy tắc

Việc ghi nhớ 360 động từ bất quy tắc có phiên âm là không dễ dàng, để sử dụng chúng thành thạo, các bạn nên thường xuyên thực hành sử dụng chúng để có thể ghi nhớ được lâu hơn. Vận dụng bảng động từ bất quy tắc thông dụng bên trên để giải các bài tập dưới đây.

Xem thêm:

*

Bài tập động từ bất quy tắc

Bài tập: Chia động từ trong ngoặc

a/ After Mary ….. (eat) the cake, she ….. (began) to feel sick.

b/ You are the most beutifull I ….. (see).

c/ I ….. (go) to school at 7 a.m yesterday.

d/ I ….. (can read) when I …. (be) six.

e/ The children (not make) ….. a cake before that day.

Đáp án:

a/ had eaten – began

b/ have seen

c/ went

d/ could read – was

e/ haven’t made

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng là tài liệu tiếng Anh cần thiết đối với mỗi người trên chặng đường chinh phục ngữ pháp nói riêng và tiếng Anh nói chung. Đây cũng không phải chủ đề tiếng Anh dễ dàng chinh phục. Bạn có thể học chủ đề này thông qua app ôn bài tiếng Anh online hoặc qua những buổi học thú vị của English Town.

Xem thêm: Hướng Dẫn 4 Cách Đăng Ảnh Lên Instagram Bằng Máy Tính Cực Kỳ Đơn Giản

Đến với trung tâm English Town, bạn sẽ không chỉ được “tắm” mình trong môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, được trao đổi, nói chuyện với người bản ngữ mà còn được các thầy cô hướng dẫn nhiệt tình các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, trong đó có cách sử dụng bảng động từ bất quy tắc nhanh – gọn – hiệu quả. Đặc biệt, bạn còn được sống trong không gian hiện đại, năng động, tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên nhất. Sau một thời gian học tập và rèn luyện tại đây, chắc hẳn bạn sẽ phải ngỡ ngàng về hành trình bứt phá tiếng Anh của mình rồi đấy.

Đừng ngần ngại đặt chân đến khóa học ngữ pháp tiếng Anh English Town để cho mình những trải nghiệm mới nhé!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *