Download Mẫu Biên Bản Bàn Giao Chứng Từ, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Tác Kế Toán

Biểu mẫu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.

Đang xem: Mẫu biên bản bàn giao chứng từ

Hồ sơ

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 

CÔNG TY …

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: … /BBBGTL-ĐMS Đà Nẵng, ngày … tháng … năm …

.

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU 

.

I/ Thành phần:

1. Đại diện bên giao tài liệu (Bên A): Công ty …

Xem thêm: 1 Đô Là Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Vnd, 1 Đô La Mỹ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Vnd

Ông (Bà): …

Chức vụ: …

2. Đại diện bên nhận tài liệu (Bên B): …

Ông (Bà): …

Chức vụ: …

Giấy CMND số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp …

Địa chỉ trụ sở: …

II/ Nội dung:

Bên A bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu … cho bên B, như sau:

Stt Tên tài liệu Số lượng Ghi chú
1
2
3
4
5

Bên B đã kiểm tra, nhận đầy đủ toàn bộ hồ sơ, tài liệu trên đây. 

Hai bên đã đọc lại biên bản, đồng ý với nội dung và ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho bên A 01 bản và bên B 01 bản./.

Xem thêm: Cách Ghost Win 10 Không Cần Đĩa (2021) ♻️ Wiki Hdad ♻️, Hướng Dẫn Cách Ghost Win 10 Không Cần Đĩa, Usb

BÊN NHẬN(Chữ ký, họ và tên)…. Nguyễn Văn B BÊN GIAO(Chữ ký, họ và tên)…  Nguyễn Văn A

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu tải về 

  Văn phòng luật sư ĐMSGiám đốc(Đã duyệt)Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy nhận tiền

Mẫu giấy nhận tiền: được sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự, thương mại và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu, được các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và đơn vị sử dụng phố biến trong việc liên hệ công tác, làm việc, trao đổi văn bản, giấy tờ, tài liệu và thông tin.

1

HỖ TRỢ TƯ VẤN

gmail.com dms
upes2.edu.vn  Skype:

dmslawfirm

Facebook upes2.edu.vn

HỎI ĐÁP

HỦY BỎ

*

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng

46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

© 2016 DMS Law Firm, All Rights Reserved. Thiết kế Website Đà Nẵng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *