Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng một năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng gồm đáp án đi kèm, mong muốn giúp các em học viên ôn tập cùng củng cụ kiến thức, nhằm đạt tác dụng cao trong những vòng tiếp theo của hội thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.Bạn đang xem: Đáp án violympic lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng một năm 2015 - năm nhâm thìn trực tuyến

Bài 1: sắp tới xếp các giá trị theo vật dụng tự tăng dần

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: Góc xOy bao gồm số đo bằng 60o; góc đối đỉnh với góc xOy bao gồm số đo là:

A. 120o B. 60o C. 90o D. 30o

Câu 2.2: Cho hai tuyến phố thẳng xx" cùng yy" cắt nhau trên điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 4 lần số đo góc x"Oy. Số đo góc xOy là:

A. 140o B. 136o C. 128o D. 144o

Câu 2.3: hai tuyến phố thẳng xx" với yy" giảm nhau trên điểm O tạo nên thành 4 góc, trong những số đó tổng hai góc xOy và x"Oy" bằng 248o. Số đo góc xOy" là:

A. 78o B. 56o C. 68o D. 48o

Câu 2.4: giá trị của biểu thức: là:

A. 10 B. 12 C. 6 D. 8

Câu 2.5: giá trị của x thỏa mãn: là:

A. -2012 B. -2011 C. 2011 D. 2012

Bài 3: Điền số ưng ý hợp

Câu 3.1: tác dụng của phép tính: 3/5 + (-2/3) - (-5/2) - 13/30 bằng: ...............

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 7 vòng 1 năm 2015

Câu 3.2: mang lại x thỏa mãn -x - 3/4 = -8/11. Khi đó 11x = ..............

Câu 3.4: hiệu quả của phép tính: bằng: ............

Xem thêm: Avatar Hình Ảnh Buồn Về Người Thân Mất Người Thân, Hình Ảnh Buồn Mất Người Thân Đẹp

Câu 3.5: cho hai góc kề bù AOB cùng BOC. Biết góc BOC = 5AOB. Lúc ấy góc đối đỉnh với góc BOC gồm số đo bởi ...............o

Câu 3.6: công dụng của phép tính: 5/8 - (-2/5) - 3/10 là: ................

Câu 3.7: cho góc xOy = 30o. Biết x"Oy với xOy là hai góc kề bù, x"Oy" với x"Oy là nhị góc kề bù. Số đo góc x"Oy" là: .................o

Câu 3.8: Cho tía đường thẳng xx"; yy"; zz" đồng quy tại O làm thế nào cho góc xOy = 60o với Ox là tia phân giác của góc xOy". Số góc có số đo bởi 120o trong hình mẫu vẽ là: ........... Góc.

Câu 3.9: mang lại a, b Z, a 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b cùng

ta được a/b ..............

Câu 3.10: mang đến 2 số hữu tỉ x = -17/23 cùng y = -171717/232323. Tác dụng so sánh x cùng y là: x ........... Y

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Bài 1: sắp tới xếp những giá trị theo sản phẩm tự tăng dần