Quyết Định Ban Hành Nội Quy Bảo Vệ Cơ Quan Nhà Nước, Ban Hành Nội Quy Bảo Vệ Cơ Quan Thanh Tra Tỉnh

*

TT

Số, ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

File đính kèm

Tải về

2

189/QĐ-SNV

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Nội vụ

Tải về

3

90/QĐ-SNV

Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ

Tải về

4

73/QĐ-SNV

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Nội vụ

Tải QĐ

Tải QC

5

688/QĐ-SNV

Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ

Tải về

6

1293/QĐ-SNV

Quy chế đánh giá, xét công nhận sáng kiến của Sở Nội vụ

Tải về

7

1156/QĐ-SNV

Quy chế văn hóa côngvụ của công chức Sở Nội vụ

Tải về

8

183/QĐ-SNV

Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của Sở Nội vụ

Tải về

9

57/QĐ-SNV

Quy định thành phần và thời gian giải quyết hồ sơ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của Sở Nội vụ

Tải về

10

4951/QĐ-SNV

Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng đánh giá, xét công nhận sáng kiến Sở Nội vụ

Tải về

11

4888/QĐ-SNV

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số biên chế theo vị trí việc làm các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

Tải về

12

4855/QĐ-SNV

Quy chế công khai kết luận thanh tra của Sở Nội vụ

Tải về

13

4742/QĐ-SNV

Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông của Sở Nội vụ

Tải về

14

698/QĐ-SNV

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ

Tải về

15

2003/QĐ-SNV

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nội vụ

Tải về

16

45/QĐ-SNV

Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ

Tải về

17

468/QĐ-SNV

Quy chế đăng tin, bài viết trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ

Tải về

18

256/QĐ-SNV

Quy định tạm thời về đánh giá kết quả thực hiện công việc

Tải về

19

127/QĐ-SNV

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Công nghệ thông tin

Tải về

20

704/QĐ-SNV

Quy chế giải đáp thắc mắc trên Trang thông tin điện tử

Tải về

21

3306/QĐ-SNV

Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Tải về

22

1307/QĐ-SNV

Quy chế đánh giá và xếp loại công chức, người lao động của Sở Nội vụ

Tải về

23

864/QĐ-SNV

Quy định xếp loại công chức và người lao động để tính mức hưởng thu nhập tăng thêm của cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *