Ý loài kiến phản hồi sẽ tiến hành gửi đến upes2.edu.vn: bằng phương pháp nhấn nút gửi, chủ kiến phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để nâng cao các thành phầm và dịch vụ của upes2.edu.vn. Cơ chế về quyền riêng rẽ tư.

Bạn đang xem: Cách cài framework 3.5 cho win 10


Trong nội dung bài viết này

You may need the .NET Framework 3.5 khổng lồ run an app on Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8. You can also use these instructions for earlier Windows versions.

Download the offline installer

The .NET Framework 3.5 SP1 offline installer is available on the .NET Framework 3.5 SP1 download page & is available for Windows versions prior to Windows 10.

Install the .NET Framework 3.5 on Demand

You may see the following configuration dialog if you try lớn run an phầm mềm that requires the .NET Framework 3.5. Choose Install this feature to enable the .NET Framework 3.5. This option requires an internet connection.

*

Why am I getting this pop-up?

The .NET Framework is created by upes2.edu.vn & provides an environment for running applications. There are different versions available. Many companies develop their apps khổng lồ run using the .NET Framework, and these apps target a specific version. If you see this pop-up, you"re trying to run an application that requires the .NET Framework version 3.5, but that version is not installed on your system.

Enable the .NET Framework 3.5 in Control Panel

You can enable the .NET Framework 3.5 through the Windows Control Panel. This option requires an mạng internet connection.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gỡ Bỏ Mật Khẩu Máy Tính, Gỡ Pass Win 7,8,10 Nhanh

Press the Windows key

*
on your keyboard, type "Windows Features", & press Enter. The Turn Windows features on or off dialog box appears.

Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 & 3.0) check box, select OK, và reboot your computer if prompted.

*

You don"t need lớn select the child items for Windows Communication Foundation (WCF) HTTP ActivationWindows Communication Foundation (WCF) Non-HTTP Activation unless you"re a developer or server administrator who requires this functionality.

Troubleshoot the installation of the .NET Framework 3.5

During installation, you may encounter error 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f, or 0x800F0922, in which case refer lớn .NET Framework 3.5 installation error: 0x800f0906, 0x800f0907, or 0x800f081f lớn see how lớn resolve these issues.

If you still can"t resolve your installation issue or you don"t have an mạng internet connection, you can try installing it using your Windows installation media. For more information, see Deploy .NET Framework 3.5 by using Deployment Image Servicing và Management (DISM). If you"re using Windows 7, Windows 8.1, the latest release Windows 10, or Windows 11, but you don"t have the installation media, create an up-to-date installation truyền thông here: Create installation truyền thông media for Windows. Additional information about Windows 11 & Windows 10 Features on Demand: Features on Demand.


Warning

If you"re not relying on Windows Update as the source for installing the .NET Framework 3.5, you must ensure to lớn strictly use sources from the same corresponding Windows operating system version. Using sources from a different Windows operating system version will either install a mismatched version of .NET Framework 3.5 or cause the installation lớn fail, leaving the system in an unsupported & unserviceable state.